Endring av forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring av forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Dato: 09.12.2010

Vår ref.: 10-910 LPA/BB
Deres ref.: 201001178-/KLO


Det vises til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 19.11.2010, med forslag til endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune. Forslaget innebærer de samme tilpasninger i pensjonsordningene for folkevalgte som de tilpasninger som allerede er vedtatt for pensjonsordningene for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Pensjonsordningen for folkevalgte skiller seg fra kommunale ordninger for øvrig ved at kravet til tjenestetid for full pensjon er 16 år, mens det i ordningene for kommuneansatte er 30 år. I tråd med dette foreslår Arbeidsdepartementet at den individuelle garantien tar utgangspunkt i en opptjeningstid på (minst) 16 år for at garantien skal få full effekt, mens utgangspunktet i ordningen for kommuneansatte er 30 år, jf. forslaget til nytt fjerde ledd i forskriftens § 4:

”Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå, jfr. reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for folkevalgte som har 16 års funksjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For folkevalgte som har mindre enn 16 års funksjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.”  

Frem til 01.05.1991 var kravet til full opptjening i pensjonsordningene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 20 år. Sosialdepartementet godkjente i brev til KLP 15.03.1991 at kravet ble satt til 16 år med følgende formulering: ”Sosialdepartementet finner at den enkelte kommune skal kunne sette ned tjenestetidskravet til 16 år.”  For kommuner og fylkeskommuner som ikke har sin ordning i KLP, kan virkningsdatoen for denne endringen ut fra dette være senere. For medlemmer med rett til oppsatt pensjon fra før endringsdatoen, beregnes oppsatt pensjon på grunnlag av et opptjeningskrav på 20 år for full pensjon. Dette bør det også tas hensyn til i forskriften.

FNO forstår det ellers slik at de regler som nå foreslås, skal gjelde ut inneværende kommunevalgperiode og erstattes av nye regler fra og med neste valgperiode, eventuelt slik at nye regler kun gjøres gjeldende for nyvalgte representanter fra og med kommunevalget i 2011 eller at det utformes andre overgangsregler.

FNO har for øvrig ingen bemerkninger til departementets forslag til forskriftsendring.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Biørn Bogstad
ass. fagdirektør