Børsens krav om styrets uavhengighet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Børsens krav om styrets uavhengighet


Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Dato: 17.06.2010
Vår ref.: 10-392/BKA/SSj
Deres ref.:  


Vi viser til Oslo Børs’ brev av 28.04.10 der det redegjøres for at børsen vurderer å lempe på kravene til styresammensetning ved opptak til notering. Dersom forslaget følges fullt ut, jf. avsnitt 5.2 i børsens brev, vil spørsmålet om styremedlemmers uavhengighet bli overlatt til selvregulering, jf. det som følger av anbefaling og rapportering om eierstyring for selskapsledelse.

Det vises til Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, utarbeidet og publisert av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), og som har fått en anerkjent posisjon i det norske aksjemarkedet. Det følger også av børsregelverket at børsnoterte selskaper har plikt til å gi en redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. For norske selskaper som er primærnotert på Oslo Børs eller Oslo Axess, skal rapporteringen følge den norske anbefalingen. Styremedlemmers uavhengighet er viet særlig oppmerksomhet i anbefalingens punkt 8.

Krav om redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse i selskapenes rapportering har vår støtte, jf. at FNO støtter meget aktivt arbeidet i NUES. Dette kan likevel, etter vårt syn, ikke erstatte kravene til uavhengighet, slik de er formulert i børsens Løpende forpliktelser og Opptaksregler. Børskravene bør derfor opprettholdes som de er.

Styremedlemmenes uavhengighet er viktig. Det gjelder både uavhengighet til den daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, og uavhengighet til store aksjonærer. Kravene til uavhengighet representerer et kvalitetsmerke ved notering på Oslo Børs, og bør ikke erstattes med selvregulering. Selvregulering bør heller sees på som et supplement til børskravene. I det langsiktige perspektiv vil børsens krav til uavhengighet styrke dens konkurransedyktighet, slik vi ser det.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Stein Sjølie
direktør