Høringsuttalelser 2010

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser 2010

Europakommisjonens melding om det indre marked – anmodning om kommentarer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep                      0030 Oslo Dato: 23.12.2010  Vår ref.: EK 10-870 Deres ref.: 201003921-2/PSN   Det vises til Deres brev 10. november der det gis en informasjon om innholdet i indre markedsmeldingen, lagt fram av Europakommisjonen. Meldingen baserer seg på den såkalte Monti-rapporten. Departementet ber om eventuelle...

Europeiske forbrukerorganisasjoners krav til finansnæringen

Forbrukerrådet Postboks 4595 Nydalen 0404 Oslo      Dato: 13.12.2010 Vår ref.: 10-861BKA/EAU Deres ref.: 10/559-1hs   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter Ljubljana-erklæringen i arbeidet med å bidra til trygghet for forbrukerne i deres aktivitet i finansmarkedene generelt og på spareområdet spesielt. Når investeringsrådgivere kommer svært dårlig ut i den omtalte...

Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 10-655 Deres ref.: 201009215EP HCH/HEA/bj  Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 20.08.2010 om EU-kommisjonens grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett. Grønnboken inviterer til en åpen høring om prinsipielle valg i det videre arbeidet med europeisk...

Endring av forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 09.12.2010 Vår ref.: 10-910 LPA/BB Deres ref.: 201001178-/KLO Det vises til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 19.11.2010, med forslag til endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune. Forslaget innebærer de samme tilpasninger i pensjonsordningene for folkevalgte som de...

Forslag om innføring av ny rente under Foliorenten

Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo   Dato: 16.11.2010    Vår ref.: 10-771/PES Deres ref.: 10/00765 Vi viser til Norges Banks brev av 6.10.2010 med forslag til endring i ”forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv”. Norges Bank vurderer å innføre en ny lavere rente på innskudd som går ut over en kvote som tildeles hver enkelt bank. Målsettingen ...

Forslag til endringer i Veiledning IAS 19 Employee Benefits

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 15.11.2010 Vår ref.: 10-739 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 23.09.10 der det var vedlagt et høringsutkast med forslag til endringer i NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits. Endringsforslagene har sammenheng med innføringen av ny AFP-ordning i priva...

Forslag til endringer i Vedlegg 1 til NRS 6 Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 15.11.2010 Vår ref.: 10-738 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 23.09.10 der det var vedlagt et høringsutkast med forslag til endringer NRS 6 Pensjonskostnader Vedlegg 1. Endringsforslagene har sammenheng med innføringen av ny AFP-ordning i privat sektor. F...

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no       Dato: 26.10.2010 Vår ref.: 10-537/BKA/EAU Deres ref.: 200903028  Det vises til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet datert 18. juni 2010 med forslag til ny regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven. Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens...

Forskrifter til skattebetalingsloven mv – betaling via bank

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.10.2010 Vår ref.: 10-702 BKA/TAH Deres ref.:  10/2246 SL RAH/rla FNO viser til Finansdepartementets høringsbrev og notat av 8. september 2010 med forslag til forskriftsbestemmelser til avgrensning, utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven § 16-50, skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8. I...

Endringer i tinglysingsforskriften mv.

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 12.10.2010 Vår ref.: 10-612/BKA/htg Deres ref.: 201002545 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Miljøverndepartementets høringsbrev 16. juli 2010 vedrørende forslag om endring av forskrift om tinglysing av 3. november 1995 nr. 875 (tinglysingsforskriften) og forskrift om rettsgebyr (rettsgebyrforskriften)...

Ny lov om Statens innkrevingssentral

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.10.2010 Vår ref.: 10-594/BKA/htg Deres ref.: 04/3782 SL KSTE/PBU FNO viser til Finansdepartementets høringsbrev 7. juli 2010 vedrørende forslag om ny lov for Statens innkrevingssentral. Vi ser positivt på forslaget om å samle all regulering av Statens innkrevingssentrals (SI) utenrettslig innkreving i ny lov om...

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse          v/ Oslo Børs PB 460 Sentrum 0105 Oslo      Dato: 10.09.2010 Vår ref.: 10-555/BKA/TS Det vises til brev 21. juni 2010 med vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge ...

Forskrift om fordeling av overkurs ved emisjon av egenkapitalbevis

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 17.09.2010 postmottak@fin.dep.no    Vår ref.: 10-587/ BKA /ek Deres ref.: 09/5850 MW Det vises til Finansdepartementets brev 1. juli vedlagt høringsnotat og forskriftsutkast utarbeidet av Finanstilsynet. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er tilfreds med at myndighetene med det foreslåtte forskriftsutkastet bidrar t...

Forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 01.10.2010  Vår ref.: 10-574/BKA/JD/AJH Deres ref.: 09/4502 AG/KrR Vi viser til departementets brev 30.06.2010 vedrørende høring om forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift. FNO er tilfreds med at organisasjonen har fått delta i arbeidsgruppen som har forberedt regelforslagene. Etter vårt skjønn har arbeidsgrupp...

Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 23.09.2010 Vår ref.: 10-585 LPA/BB Deres ref.: 201002404-/KRIF Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 05.07.2010, med spørsmål om merknader til høringsnotatet ”Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011”. FNO...

Elektronisk tinglysing

Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 24.09.2010    Vår ref.: 10-550/BKA/htg/gh Deres ref.: 201007547 EP KSI/mk   FNO viser til Justisdepartementets brev av 21. juni 2010 hvor rapport om endringer i tinglysingsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing sendes på høring. 1. Finansnæringens hovedsynspunkter FNO støtter lovforslaget s...

NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004, Dep 0030 Oslo       Dato: 20.09.2010 Vår ref.: 10-700/BKA/EAU Deres ref.: 00903069-/MEA  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. FNO representerer nå i praksis hele finansnæringen i Norge med hovedvekt av banker,...

Forslag til endringer i forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen   Dato: 21.09.2010 Vår ref.: 10-560/BKA/EAU Deres ref.: 2010/514 STAB-JD    Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. FNO representerer nå i praksis hele finansnæringen i Norge med hovedvekt av banker, forsikringsselskaper og...

Forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.09.2010 Vår ref.: 10-599 BKA/HH Deres ref.: 07/3679 FM TYH/HKT Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 08.07.10 der det var vedlagt et utkast til forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank. Departementet foreslår at Norges Bank skal følge internasjonale regnskapsstandarder...

Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.09.2010 Vår ref.: 10-566 BKA/HH Deres ref.: 08/3242 GK Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 28.06.10 der det var vedlagt et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til ytterligere lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper. Det er i...

Regler om godtgjørelse i finanssektoren

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.09.2010 Vår ref.: 10-561/BKA/SD Deres ref.: 10/2456 MW/EGR Det vises til Finansdepartementets brev 25.06.10 med vedlagt utkast til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner. Høringsfristen er 15.09.10. Vi har over telefon med departementet fått aksept for at FNOs høringsuttalelse vil bli litt forsinket, fordi...

Utkast til ISAE 3402 "Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon"

Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 13.09.2010 Vår ref.: 10-571 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til e-post av 30.06.10 der det var vedlagt et utkast til ISAE 3402 ”Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon”. Det foreliggende utkastet er en oversettelse av den tilsvarende internasjonale standarden og det er...

Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 13.09.2010 Vår ref.: 10-572 BKA/HH   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til e-post av 30.06.10 der det var vedlagt et utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger i Norge. For revisjoner av regnskaper for perioder som begynner 01.01.10 eller senere, gjelder de nye revisjonsstandardene ISA 700,...

Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 01.01.2011

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0187 OSLO Dato: 18.08.2010 Vår ref.: LPA/MC -10-645 Deres ref.:     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til høringsbrev fra Finanstilsynet datert 21.06.2010 vedrørende maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 01.01.2011.  FNOs medlemmer er positive til at Finanstilsynet vurderer soliditetsfremmende tiltak, men mener en...

Endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 11.08.2010 Vår ref.: 10-545/BKA/HT Deres ref.: 201000038   Det vises til høringsbrev fra Miljøverndepartementet datert 14.06.10 vedrørende forslag til endringer i matrikkellova, tinglysingsforskriften mv. Forslagene synes fornuftige, men saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. Med...

Forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om behandling av søknader om innsyn til bruk for forskning i opplysninger som er omfattet av taushetsplikt

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 11.08.2010 Vår ref.: 10-557/BKA/HT Deres ref.: 201007570 EO TKH/KG/bj     Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 21.06.10 vedrørende forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om behandling av søknader om innsyn til bruk for forskning i opplysninger som er omfattet av...

Varsling ved tvangsoppløsning av selskaper

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO   Dato: 29.07.2010  Vår ref.: 10-387 Deres ref.:   201002549 EP IKR/bj Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev datert 26.10.2010 om ovennevnte. FNO støtter forslagene på høring. De gjeldende selskapsrettslige varslingsregler ved tvangsoppløsning av selskaper, er i lys av...

Forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.07.2010 Vår ref.: 10-356 BKA/HH Deres ref.: 09/2939 SL MP/KR Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 19.04.10 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag til forskriftsregulering av den nye verdsettelsesmetoden for ikke-utleid næringseiendom som trer i kraft med virkning f...

Avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.07.2010  Vår ref.: 10-511 BKA/HH Deres ref.: 09/3582 SL HPL/KR Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 11.06.10 der det var vedlagt et høringsnotat om avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av andeler i borettslag og aksjer i boligaksjeselskap. At andeler i...

Utkast til forskrift om stønad til helsehjelptjenester mottatt i et annet EØS-land

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 - Dep. 0030 OSLO Dato: 14.07.2010 Vår ref.: 10-414 Deres ref.:  20100058-/KBD   Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til departementets brev av 05.05.2010. Forslaget foranlediger ingen merknader fra vår side.   Med vennlig hilsen Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatner seksjonsdirektør/advokat

Forslag til endring av instruksen for Norsk Naturskadepool § 5

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 13.07.2010 Vår ref.: 10-358 Deres ref.: 201006007 EP HEA/mk   Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til Justisdepartementets brev av 28.06.2010 med forslag om endring av nevnte instruks, og støtter fullt ut det fremlagte endringsforslaget.   Med vennlig hilsen Finansnæringens Fellesorganisasjon Øyvind Flatne...

Pensjonslovene og folketrygdreformen

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 08.07.2010  Vår ref.: 10-411 – ET/LPA Deres ref.: 10/1904 TME   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 05.05.2010 der Banklovkommisjonens utredning NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdsreformen I sendes på høring. Vi støtter Banklovkommisjonens forslag om at det skal...

Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

  Kunnskapsdepartementet PB 8119 Dep 0032 Oslo Dato: 07.07.2010    Vår ref.: Deres ref.: 201001965-/KRI     Vi viser til høringsbrev og – notat datert 19.4.2010 om ovennevnte. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) står ikke på høringslisten, men vi tillater oss likevel – som kredittgiver til og bankforbindelse for mange ikke-kommunale barnehager – å tilkjennegi noen...

Endringer i kapitalkravsforskriften mm.

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 01.07.2010 Vår ref.: 10-300/BKA/PES Deres ref.: 10/1139 MW/EGR     Vi viser til Deres brev av 26.03.2010, der det bes om eventuelle merknader til forslag til endringer i regelverket knyttet til kapitalkrav mm. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) slutter seg til mange av de vurderinger Finanstilsynet har gjort med...

Klagenemnd for revisor og regnskapsførersaker

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2010  Vår ref.: 10-319/BKA/HT Deres ref.: 07/1608 Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 26.03.10 vedrørende forslag til opprettelse av klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker. Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. Med vennlig hilsen Finansnæringens...

Forslag til strategi for cybersikkerhet

Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Dato: 24.06.2010   Vår ref.: 10-320-EV Deres ref.: 2010/00794-1/FD I5/OFD   Takk for anledningen til å kommentere det foreliggende utkast til strategi for cybersikkerhet. FNOs høringsuttalelse er utarbeidet i samråd med Bankenes Standardiseringskontor (BSK). FNO har ikke noe forutgående kjennskap til begrepet “cybersikkerhet”...

Forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Dato: 21.06.2010 Vår ref.: 10-447 BKA/HH   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) av 14.05.10 der det var vedlagt et forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Endringene er først og fremst foranlediget av endringer i andre standarder, og som...

Forslag til endringer i NRS(V) Fond for urealiserte gevinster

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Dato: 21.06.2010  Vår ref.: 10-444 BKA/HH   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) av 13.05.10 der det var vedlagt et forslag til endringer i NRS(V) Fond for urealiserte gevinster. Det er identifiserte en inkonsistens i veiledningen knyttet til kontantstrømsikring...

Forslag til endringer i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedr minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 17.06.2010 Vår ref.: 10-424 Deres ref.: 09/4107 NM   Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet 10.05.2010. Departementet foreslår at minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap i § 6 forskrift 10.mai 1991 nr. 301 endres fra fem ganger opptjent premie for egen regning for siste regnskapsår ti...

Børsens krav om styrets uavhengighet

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 17.06.2010 Vår ref.: 10-392/BKA/SSj Deres ref.:   Vi viser til Oslo Børs’ brev av 28.04.10 der det redegjøres for at børsen vurderer å lempe på kravene til styresammensetning ved opptak til notering. Dersom forslaget følges fullt ut, jf. avsnitt 5.2 i børsens brev, vil spørsmålet om styremedlemmers uavhengighet bli overlatt til...

Lover som gjennomfører varepakken i norsk rett

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Dato: 04.05.2010 Vår ref.: 10-165 Deres ref.: 201000455-3/MGA   Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 08.02.2010 vedrørende forslag til gjennomføring av Europakommisjonens varepakke i norsk rett, ved to nye lover som skal gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse a...

Eventuell revidering av lov om tekniske kontrollorgan

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Dato: 04.05.2010 Vår ref.: 10-377 Deres ref.: 200801101-22/PSN     Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 23.04.2010 der departementet ber om synspunkter på om de nye reglene for handel med varer i EØS (den såkalte varepakken) medfører at det vil være behov for en revisjon av loven om...

Utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 04.05.2010 Vår ref.: 10-70 BKA/HH Deres ref.: 09/2355 SL JW/rla Vi viser til Finansdepartementets brev av 18.01.10 hvor det var vedlagt et høringsnotat der det foreslås en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet. Generelle kommentarer FNO vil innledningsvis gi...

Forslag til endring i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 03.05.2010 Vår ref.: 10-240 BB/LPA Deres ref.: 10/1089 SL HEG/KR   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele...

Medlemskap i folketrygden under fengselsopphold

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 30.04.2010 Vår ref.: 10-340 BB/LPA Deres ref.: 201000177-/IK Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen ...

Possible further changes to the Capital Requirements Directive – Comments on the Commissions Service Staff Working document

  European Commission               Directorate-General Internal Market and Services  markt-h1@ec.europa.eu    Date: 16.04.2010 Finance Norway (FNO) was established in 2010 by the Norwegian Savings Banks Association and the Norwegian Financial Services Association and represents some 180 financial institutions operating in the Norwegian market.     Dear Sir/Madam; Finance...

NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Dato: 16.04.2010 Vår ref.: 09-8539 BKA/HH     Det vises til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 04.11.09 hvor det var vedlagt et nytt høringsutkast til regnskapsstandard om transaksjoner og regnskap i utenlandske valuta, som erstatter høringsutkast om samme tema fra 2000. FNO har ingen merknader til høringsutkastet...

NRS(V) Regnskapsføring av inntekt

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Dato: 16.04.2010 Vår ref.: 09-8540 BKA/HH     Det vises til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 04.11.09 hvor det var vedlagt et høringsutkast til veiledning for regnskapsføring av inntekt. FNO har ingen merknader til høringsutkastet. Med vennlig hilsen Finansnæringens Fellesorganisasjon Stein Sjølie seksjonsdirekt...

Finance Norway´s response to the Basel Committee’s consultation on International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring

Basel Committee on Banking Supervision Baselcommittee@bis.org Date: 14.04.2010 Finance Norway (FNO) was established in 2010 by the Norwegian Savings  Banks Association and the Norwegian Financial Services Association and represents some 180 financial institutions operating in the Norwegian market.    FNO welcomes the opportunity to comment the consultative document of Decemb...

Norsk gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv (2006/24/EF)

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 12.04.2010 Vår ref.: 10-24 BKA/TAH Deres ref.: 09/585 - HK 1. Innledning Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) – som har overtatt de oppgaver som tidligere ble ivaretatt av FNH og Sparebankforeningen – viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev 8. januar 2010 om eventuell norsk gjennomføring av EUs...

Forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.03.2010 Vår ref.: 09-8700 /BKA/AJH Deres ref.: 08/3714 FM KRR     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele...

Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger - forslag om endring i medhjelperforskriften

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 20.01.10    Vår ref.: 09-8545 Deres ref.: 200907258 EP IKR/mk   Det vises til departementets brev 06.11.2009 sendt til hhv. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen der forslag om endring i medhjelperforskriften sendes på høring. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1....

Om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 15.01.2010 Vår ref.: 09-8625 LPA/BB Deres ref.: 200905712-/FH   FNO ble etablert 01.01.2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge. FNO viser til departementets brev av...

Utkast til forskrifter om arbeidsavklaringspenger m.m.

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 14.01.2010 Vår ref.: 09-8670 BB Deres ref.: 200902081 -/EBB   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 01.01.2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge. FN...

Forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 07.01.2010 Vår ref.: 09-8638 BKA/TMo Deres ref.: 09/3122 FM FML   Det vises til Finansdepartementets brev 25. november 2009, der et forslag til regulering av søksmålskompetansen for tillitsmenn i obligasjonslån, ble sendt på høring. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeni...