Næringspolitiske hovedprioriteringer 2016

Harmoniserte og konkurransedyktige rammebetingelser for finansnæringen

Finans Norge skal aktivt arbeide for internasjonalt harmoniserte regler for bank- og forsikringsnæringen, som sikrer god og likeverdig konkurranse for aktørene som opererer på det norske finansmarkedet, uavhengig av størrelse, tilknytting og organisering.

Finans Norge skal prioritere arbeidet med kapital- og soliditetsregelverket, krisehåndteringsløsninger og arbeidet med en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen.

Et skattesystem for verdiskaping og konkurranse

Finans Norge skal aktivt arbeide for en helhetlig skattereform som bidrar til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne for norsk næringsliv, uten å innføre et særskilt og uhensiktsmessig avgiftsregime for finansielle tjenester.

En omstillingsdyktig og framtidsrettet norsk økonomi

Finans Norge skal aktivt bidra med løsninger til omstillingsutfordringene i Norsk økonomi og arbeidsliv, gjennom økonomisk og ressursmessig bærekraft, økt effektivitet i økonomien og styrket samfunnsberedskap.

Finans Norge skal prioritere arbeidet med effektiv og sikker betalingsformidling, og økt bruk av næringens systemer og sikkerhetsløsninger på flere samfunnsområder, og styrke finansnæringens konkurransekraft gjennom økt digitalisering.

Sikre og videreutvikle finansnæringens evne til å kanalisere finansiering til en positiv samfunnsutvikling, herunder infrastrukturinvesteringer og kapitaltilgang til næringslivet. Finans Norge skal arbeide for å beholde og videreutvikle et velfungerende marked for tjenestepensjon.

Trygge forbrukere, med tillit til næringen

Finans Norge skal aktivt arbeide for å styrke forbrukernes tillit til næringen, gjennom å bidra til et hensiktsmessig og harmonisert regelverk for markedsadgang og kundeinformasjon. Finansnæringen skal legge vekt på å sikre transparens, kunnskap og personvern gjennom effektivitet og trygge og gode produkter/løsninger.