Liv og pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Liv og pensjon

Våre medlemmer gir nordmenn økonomisk trygghet gjennom hele livet. 

Pensjonsreformen

Det siste tiåret har det skjedd omfattende endringer i pensjonssystemet i Norge. Gjennom pensjonsreformen har vi klart noe som få andre europeiske land har lykkes med. Vi har etablert en fremtidsrettet folketrygd. Dette er en av de viktigste samfunnsreformer som er gjennomført i Norge de senere årene. Reformen gir økt fleksibilitet, men også økt behov for egen sparing.

Tjenestepensjon

Det er ulike tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger må støtte opp prinsippene i pensjonsreformen og stimulere til arbeid og et bærekraftig pensjonssystem. I privat sektor går man i stadig større grad over til innskuddsbaserte ordninger. Dette markedet preges av sterk og god konkurranse mellom flere tilbydere, og det norske markedet er kostnadseffektivt og velfungerende sett i nordisk sammenheng.

Fripoliser med og uten investeringsvalg

Fripoliser forvaltes på en lite gunstig måte i Norge. Avtalene har en årlig rentegaranti, som medfører at midlene ikke forvaltes optimalt for å få langsiktig god avkastning. I stedet er mye av midlene knyttet opp i rentepapirer, i stedet for å være investert i større grad i aksjemarkedet slik for eksempel Statens Pensjonsfond gjør. Dette medfører et stort avkastningstap for norske fripoliseeiere. Finans Norge arbeider for et lempeligere regelverk som tilsier at langsiktige midler i fripoliser kan investeres i langsiktige plasseringer.

Det er nå etablert et ordning med fripoliser med investeringsvalg, som innebærer at man kan frasi seg rentegarantien mot å få større andel i andre verdipapirer. En overgang til fripolise med investeringsvalg vil ikke være gunstig for alle. Finans Norge har utarbeidet egne bransjeregler for rådgivning og bransjens håndtering av fripolisene. Vi mottar gjerne innspil på hvordan ordningen fungerer.

Egen sparing til pensjon

Da pensjonsreformen ble vedtatt var det en viktig forutsetning å stimulere til privat sparing til pensjon som supplement til pensjon fra Folketrygden og fra tjenestepensjonsordningene. Det ble forutsatt å gi skattefordeler ved slik sparing. Finans Norge mener løftene om å innføre høyere beløpsgrenser for hva man kan spare innenfor privat pensjon bør økes.

Nytt egenkapitalregelverk for forsikring i EU

Solvens II vil reflektere selskapenes reelle risiko på en bedre måte enn gjeldende solvensregler, og er et bedre verktøy for soliditetstilsyn. Det må gjøres tilpasninger til Solvens II i produktregelverket for fripoliser og ytelsesordninger for å sikre et bærekraftig fremtidig pensjonssystem. Tilpasninger til Solvens II er også viktig for å fremme flytting og dermed konkurranse i fripolisemarkedet.

Infrastruktur

Norge har et stort behov for investeringer i samfunnsmessig infrastruktur, i form av nye prosjekter og som følge av stort etterslep i vedlikeholdet av eksisterende strukturer. Livsforsikringsselskapene ønsker å benytte sin kompetanse og investeringskapasitet til å finansiere denne typen investeringer. Dette betinger at forholdene legges til rette for at finansiering av langsiktig infrastruktur skal kunne bli et attraktivt investeringsalternativ for norske pensjonsmidler. Blant annet må begrensning på maksimalt 15 prosent eierandel i forsikringsfremmed virksomhet oppheves.

Livsforsikring og pensjon

Avtaler Bransjeavtale informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg (sist oppdatert 19.06.2015) Bransjeavtale om avkastningsprognoser, revidert 13.06.2018 Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive personforsikringer mellom forsikringsselskaper (Gjeldende fra 01.01.2016) Ny avtale (fra 01.01.2016) med kommentarer  Tilslutninger per...