Vedr. overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vedr. overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter

Statens Kartverk - Tinglysing
3507 Hønefoss

Dato: 15.05.2012
Vår ref.: 10-550/BKA/htg
Deres ref.:

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til Statens kartverks prøveordning for elektronisk tinglysing. På grunn av Statens kartverks praksis med å påføre ”uomsettelig” på panteattesten når en panterett er tinglyst elektronisk, har det oppstått usikkerhet rundt adgangen til å overdra panteretter. Vi mener derfor at det er behov for en klargjøring vedrørende overdragelse (transport) av elektronisk tinglyste panteretter. FNO er kjent med at Statens kartverk har mottatt en e-post 23.11.11 fra Sparebanken Hedmark i sakens anledning, og ønsker med dette brevet å understreke at det er viktig for banknæringen generelt å få avklart spørsmålet.
 

Når en elektronisk tinglyst panterett får betegnelsen ”uomsettelig”, kan det forstås som en inngripen i den privatrettslige adgangen til å overdra eller pantsette panteretten. Det følger imidlertid av prinsippet i panteloven § 1-10 at panteretten kan overdras og pantsettes med mindre annet er avtalt eller fremgår av forholdet. Det er også et grunnleggende prinsipp at når et krav avhendes, følger panteretten med. Vi legger til grunn at Statens kartverk ikke har hatt til hensikt å begrense retten til å overdra en panterett eller innskrenke avtalefriheten mellom partene.


Banker har et klart behov for å kunne overdra panteretter, og som et typisk eksempel kan nevnes overføring av låneengasjementer, med tilhørende sikkerheter, til boligkredittforetak, som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. Overdragelser av engasjementer til boligkredittforetak kan enten være konserninterne, eller innenfor samme finansgruppe. For at det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett skal fungere, og at både investorer og ratingbyråer skal ha tillit til ordningen, er det av stor betydning at det ikke kan knyttes noen form for usikkerhet til sikkerhetene til engasjementene som overføres.


Banker har også i andre tilfeller behov for å kunne overdra panteretter. Som eksempel kan nevnes overdragelse av porteføljer mellom finansinstitusjoner, jfr. finansavtaleloven § 45. I tillegg er det vanlig at kausjonister som innfrir hovedskyldners lån, og dermed får inntrederett som regresskreditor, får overdratt panteretten fra banken som sikkerhet for regresskravet. 


Slik FNO oppfatter påtegningen ”uomsettelig”, er det fra Statens kartverks side ikke ment å unnta elektronisk tinglyste panteretter fra utgangspunktet om fri overdragelse. Vår oppfatning styrkes av at det av Statens kartverks høringsuttalelse om rapport fra arbeidsgruppe om elektronisk tinglysing fremgår på side 2 at:


”I dagens prøveordning kommer alle data i pantedokumenter, utlegg og meldinger fra Konkursregisteret inn elektronisk og blir validert maskinelt. Den elektroniske meldingen utgjør da det tinglyste dokumentet. Ettersom pantedokumentet frem til nå ikke har vært signert elektronisk av pantsetter mottar vi en bekreftet gjenpart fra banken for kontroll av underskrift. Tinglysing av utlegg og konkursmeldinger blir behandlet fullt ut elektronisk. Videre er det viktig at slettinger, påtegninger, transporter og lignende kan gjøres med egne meldinger. Etter dagens ordning skjer sletting av pantedokumenter tinglyst etter 2001 i egen melding. Det forutsettes av tinglysingsmyndigheten at dette gjelder pantedokumenter og ikke panteobligasjoner. Innsender innestår for dette i egen avtale. Påtegninger og transport er det foreløpig ikke laget tekniske ordninger for. Det er imidlertid et spørsmål om ressurser og ikke et spørsmål om juridiske muligheter.”


Vi oppfatter Statens kartverk dit hen at formuleringen ”uomsettelig” påtegnes fordi det fysiske dokumentet banken sender inn er en bekreftet gjenpart (en kopi), og det fysiske dokumentet (kopien) vil ikke ha negotiabilitetsvirkninger ved en eventuell overdragelse jfr. prinsippet i gjeldsbrevloven § 11 nr.3. Det følger av denne bestemmelsen at et pantedokument er å anse som et omsetningsgjeldsbrev (med negotiabilitetsvirkninger), med mindre det er tatt forbehold. For ordens skyld understreker vi at selv om det benyttes pantedokumenter (uten negotiabilitetsvirkninger), er dette ikke til hinder for at panteretten overdras eller pantsettes. Det er det elektroniske ”dokumentet” som faktisk tinglyses, og kartverket har foreløpig ingen teknisk løsning for overdragelse av slike. Formuleringen ”uomsettelig” kan så vidt FNO ser både vise til at dokumentet ikke har negotiabilitetsvirkninger, og at Statens kartverk ikke har utviklet tekniske løsninger for overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter. ”Uomsettelig” betyr således ikke at panteretter ikke kan overdras eller pantsettes.


Til tross for hovedregelen om at også elektronisk tinglyste panteretter kan overdras, skaper påtegningen av ”uomsettelig” på panteattesten en uheldig usikkerhet. Vi forutsetter at denne usikkerheten vil bli løst når det kommer permanente lovregler om elektronisk tinglysning, men likevel er det behov for å finne en foreløpig løsning for de bankene som i dag er med på kartverkets prøveordning for elektronisk tinglysing. Vi ber derfor om at Statens kartverk vurderer andre måter eller formuleringer å løse problemene rundt overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter på. Eventuelt ber vi om at Statens kartverk bekrefter FNOs antagelse om at også elektronisk tinglyste panteretter kan overdras.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør             Helene Tørvold Guldbrandsen
                                       seniorrådgiver