Endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF

Statistisk Sentralbyrå
Postboks 8131 - Dep.
0033 OSLO

Dato: 02.10.2012 
Vår ref.: 12-1045 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) av 03.07.12 til banker, kredittforetak mv. om planlagte endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF. Endringene i rente- og rentebindingsrapporteringen planlegges gjennomført allerede fra januar 2013.

Endringene tar sikte på å lage en mer aktuell rentestatistikk som følger standarden til den europeiske sentralbanken (ECB). SSB peker på at rentestatistikk etter ECB-standard gir mer detaljert og oppdatert informasjon som Norges Bank trenger i sine analyser og gjør det lettere å sammenligne renteutviklingen i Norge med andre land. I tillegg til en rekke endringer i rapporteringen foreslås det kortere rapporteringsfrist for alle rapportører (rapporteringsfristen endres fra 30 dager til 15-20 dager) samt månedlig rapportering for rapportører med store utlån og/eller innskudd.

FNO har forståelse for at SSB ønsker å lage en bedre og mer aktuell rentestatistikk. Siden endringene i rapporteringen innebærer at det må foretas omfattende og tidkrevende systemmessige omlegginger og at datakvaliteten bør testes før rapporteringen trer i kraft, finner vi det imidlertid lite forsvarlig med en så kort periode frem til første rapportering. Det bør være minst ett år mellom tidspunktet hvor endelig kravspesifikasjon foreligger og første rapportering. Bankene vil da få tilstrekkelig tid til å foreta de systemmessige endringer mv. som er påkrevet for å kunne levere god kvalitet på rapporteringen. Vi vil også peke på at det bør foretas en kost/nytte vurdering av de nye kravene og på bakgrunn av denne vurderingen ses på om det er noen endringer som bør utgå.  

FNO vil bemerke at god tid til å implementere nye rapporteringskrav er særlig viktig i den perioden vi nå er inne i hvor bankene må forholde seg til mange endringer på rapporteringsområdet. Vi vil spesielt peke på at CRD IV (Basel III) vil medføre en rekke endrede og nye rapporteringskrav. Rapporteringskravene knyttet til CRD IV omfatter, i tillegg til kapitaldekningsrapporteringen (COREP), blant annet finansiell rapportering (FINREP), rapportering av tap på utlån med pantesikkerhet i fast eiendom, rapportering av store engasjementer, rapportering av likviditet (LCR og NSFR) og rapportering av leverage ratio. Alle disse rapporteringene krever store systemendringer og innebærer behov for testing.

FNO vil på denne bakgrunn sterkt anmode SSB om å utsette implementeringstidspunktet for de planlagte endringene i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF.

 

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør                                           

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef