Beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 12.11.2012 
Vår ref.: 12-1423 

 

Det ble i Prop. 1 LS (2012-2013) fremmet forslag om at fritaksmetoden ikke lenger skal omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Forslaget betyr at aksjeinntekter mv. på kundemidler skal skattlegges som alminnelig inntekt i forsikringsselskapet. Tilsvarende kan selskapet kreve fradrag for aksjetap. Det foreslås at forslaget trer i kraft fra 01.01.12.

Av punkt 5.4.3 i proposisjonen fremgår at forslaget også omfatter slike aksjer mv. som eies indirekte gjennom et datterselskap eller deltakerlignet selskap. FNO vil be Finansdepartementet avklare hvorvidt aksjer eid indirekte gjennom et datterselskap faktisk er ment å være omfattet av lovendringsforslaget. Vi viser til at aksjer eid av datteraksjeselskap ikke var omtalt i høringsnotatet av 31.12.11 samt at forslaget til lovendring ikke omfatter datterselskap som subjekt etter fritaksmetoden. Den foreslåtte endringen i skatteloven § 10-41 annet ledd annet punktum gjelder bare aksjer mv. som eies indirekte gjennom et deltakerlignet selskap.

FNO vil påpeke at dersom aksjer eid av datterselskap skal omfattes av forslaget, vil dette medføre flere vanskelige avgrensninger. Blant annet må det tas stilling til hvordan datterselskap skal defineres i skattemessig sammenheng, hvordan minoritetsinteresser skal behandles og hvordan kjedebeskatning skal unngås. Eksempelvis må det klargjøres om lovendringen gjelder tilfeller der morselskapet har en eierandel på mer enn 50 prosent, eierandel på mer enn 90 prosent eller eierandel på 100 prosent. Etter vår oppfatning må det være rimelig at fritaksmetoden skal gjelde for eventuelle minoritetsinteresser i datterselskap som ikke er livselskap. Også dette spørsmålet krever en nærmere avklaring. Videre må det innføres regler som hindrer at aksjeinntekter i datterselskap beskattes to ganger når utbytte utdeles oppover i konsernet.

FNO vil også bemerke at ikrafttredelsestidspunktet for denne del av forslaget må klargjøres. Vi viser til at forslaget til endringer i skatteloven §§ 9-2 og 10-36 heller ikke ble varslet i høringsnotatet og at departementet av hensyn til forutberegnelighet for selskapene foreslår at disse lovendringene trer i kraft fra og med fremleggelsen av proposisjonen, det vil si 08.10.12.

Det er svært viktig for selskapene at ovennevnte blir avklart i den nærmeste tid. FNO imøteser på denne bakgrunn en snarlig tilbakemelding fra departementet. 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør                                     

                                                              Herborg Horvei 
                                                              fagsjef