Forslag om yrkesskadereform i Prop. 111 S (2011-12)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om yrkesskadereform i Prop. 111 S (2011-12)

Finanskomiteen Stortinget
  
Dato: 04.06.2012

Vår ref.: 12-558 

Advokatforeningen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Personskadeforbundet LTN anmoder Stortinget om å utsette behandlingen av den delen av forslaget til yrkesskadereform som gjelder organisering av ordningen (opprettelse av et nytt forvaltningsorgan). Det er en misforståelse at partene er enige i et slikt forslag. Organiseringen bør derfor drøftes nærmere med alle de berørte parter.

Regjeringen har i Prop. 111 S (2011-2012) – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012, fremmet forslag om en yrkesskadereform. Hensikten er i følge regjeringen å tilpasse yrkessykdomsregelverket til dagens arbeidsliv. Regjeringen vil erstatte dagens to ordninger for yrkesskade med èn arbeidsskadeforsikring.

Advokatforeningen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Personskadeforbundet LTN er alle positive til et mer rettferdig og tidsmessig yrkessykdomsregelverk og deler regjeringens ønske om at yrkesskadeforsikringen skal være så enkel som mulig.  Vi er derimot av den oppfatning at forslaget om å opprette en ny arbeidsskadeenhet for å behandle yrkesskadesaker ikke er et bidrag til å nå dette målet.

Et nytt forvaltingsorgan for å behandle yrkesskader vil etter vår mening føre til at det blir flere og ikke færre instanser å forholde seg til for skadelidte. De må fortsatt forholde seg til NAV i forhold til generelle trygdeytelser (sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon osv.). De må fortsatt forholde seg til forsikringsselskapene i forbindelse med en del utgiftsposter og i forbindelse med tilleggsforsikringer (50 prosent av yrkesskadeforsikringene i markedet har en eller annen form for påbygning til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen fra arbeidsgiver). Med den nye ordningen må de i tillegg forholde seg til den nye arbeidsskadeenheten.
Ut fra erfaringene med Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemda og Voldsofferkontoret, kan et nytt forvaltingsorgan føre til mer byråkrati og lenger saksbehandlingstid. Dette underbygges også av erfaringene fra Danmark, der man har en lignende ordning. Vi håper derfor at Stortinget vil sørge for at man tar seg tid til å drøfte saken med alle berørte parter, før man trekker en endelig konklusjon når det gjelder organisering av ordningen.

Med vennlig hilsen

Advokatforeningen


Merete Smith /s/
Generalsekretær

Finansnæringens
Fellesorganisasjon

Arne Hyttnes /s/
Adm. direktør

Personskadeforbundet LTN


Per Oretorp /s/
Ass. generalsekretær