Forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv som eies av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv som eies av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 04.01.2012

Vår ref.: 12-22 
   

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak, datert 31.12.2011. Høringsuttalelse vil bli oversendt innen 2.april d.å.

I høringsnotatets pkt 5.2.2 siste avsnitt angis det at forslaget ikke kommer ”som en overraskelse på selskapene”. Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen. Forslaget kommer overraskende på aktørene og har resultert i kraftige reaksjoner i markedet. FNO vil påpeke at forslaget kommer uten noen form for forutgående signaler eller dialog med livsforsikringsselskapene eller oss.
 
Norske pensjonskontrakter, med langvarige forpliktelser og krav om årlig tildeling av garantert avkastning og overskudd, medfører allerede store utfordringer for livsforsikringsselskapene i dagens lavrenteregime.  Videre innebærer Solvens II-reglene og pensjonsreformen en vesentlig omlegging for norsk livnæring. Dette samtidig som det råder usikkerhet rundt implementering av nytt solvensregelverk og hva som vil bli de reelle konsekvensene av disse reglene for norske livsforsikringsselskaper.
 
En ytterligere skjerpende regulering av livsforsikringsselskapene som forslaget om begrensninger i fritaksmetoden legger opp til, kommer som en overraskelse for næringen og fremmes etter vår mening på et lite heldig tidspunkt.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Arne Hyttnes
adm.dir