Aksjelovene § 3-8

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aksjelovene § 3-8


Justis- og politidepartementet Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dato: 02.04.2012
Vår ref.: 12-270/BKA/TS
Deres ref.:  

   


Det vises til samtale med Deres avd.dir. Tone Ofstad om Justisdepartementets arbeide med Gudmund Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven”, og forholdet til aksjelovene § 3-8.

FNO avga sin høringsuttalelse til ovennevnte utredning ved brev 26. april 2011. Vi tok i vår høringsuttalelse ikke særskilt opp forholdet til aksjelovene § 3-8, men begrenset oss i hovedsak til de spørsmål som da var på høring. Vi forstår det imidlertid slik at andre høringsinstanser har tatt opp enkelte problemstillinger i tilknytning til denne bestemmelsen, og at departementet nå ser nærmere på aksjelovene § 3-8.

FNO viser til at det i den senere tid har vært satt fokus på anvendelsen av reglene i aksjelovene § 3-8 ved konserninterne transaksjoner. For finansnæringen er dette særlig aktuelt i forhold til datterselskapers garanti og annen sikkerhetsstillelse for morselskapets forpliktelser. FNO legger til grunn at slike sikkerhetsstillelser normalt vil være unntatt fra bestemmelsens anvendelsesområde ved bl.a. konsernkontoordninger hvor datterselskapene også stiller sikkerhet. For å skape forutsigbarhet og hensiktsmessige regler for tilgang på nødvendig konsernfinansiering, mener vi at det er behov for å foreta en presisering av aksjelovene § 3-8 ved at det gjøres et konkret unntak for datterselskapers garantier og sikkerhetsstillelser i konsernforhold.

Aksjelovene § 3-8 stiller nærmere krav til avtaler med aksjeeiere m.fl. Avtaler skal godkjennes av generalforsamlingen dersom selskapets ytelse har en virkelig verdi utover de i bestemmelsen fastsatte verdier.  Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse fra revisor for avtalene i samsvar med aksjelovene § 2-6. Det er i bestemmelsens første ledd nr. 4 gjort unntak for ”vanlig virksomhet” forutsatt at avtalene inngås på pris og andre vilkår som er vanlig for slike avtaler, jf. også aksjelovene § 3-9 om konserninterne transaksjoner.

FNO mener at en anvendelse av reglene i aksjelovene § 3-8 vil være uhensiktsmessig og lite egnet for regulering av garantier og sikkerhetsstillelser fra datterselskaper.  FNO ser det slik at en anvendelse av de terskelverdier som angis i bestemmelsen i liten grad gir mening i forhold til garantier og annen sikkerhetsstillelse. Dernest vil det være vanskelig å ta stilling til hva som evt. utgjør korrekt vederlag i denne sammenheng. Vi viser her til at datterselskapets ytelse vil måtte vurderes etter hvorvidt garantien kommer til utbetaling eller ikke. Det vil etter vår vurdering i praksis være svært vanskelig for styret og revisor å avgi en redegjørelse for slike forhold i samsvar med bestemmelsens annet ledd, jf. også aksjelovene § 2-6. Etter vår oppfatning er reglene i § 3-8 derfor uhensiktsmessige i forhold til garantier og annen sikkerhetsstillelse. Det kan på dette grunnlag synes som om aksjelovene § 3-8 etter sin ordlyd kan ha fått et videre anvendelsesområde enn tiltenkt, og som går lengre enn våre EØS-rettslige forpliktelser og selskapsdirektivene. 

FNO mener at regler som i praksis hindrer, eller vanskeliggjør, slike sikkerhetsstillelser ikke vil være i samsvar næringslivets interesser. En konsernfinansiering med sikkerhet er en praktisk og hensiktsmessig måte å finansiere så vel virksomheten i konsernet, som virksomheten i det enkelte selskap som inngår i konsernet. For å sikre nødvendig tilgang til finansiering, vil det derfor være behov for, og i datterselskapenes interesse, at det kan stilles sikkerhet fra datterselskapene. En slik sikkerhetsstillelse vil også ha betydning for kredittgivers kredittvurdering og prising av engasjementet.

FNO ser det videre slik at det ikke er behov for særskilte saksbehandlingsregler for datterselskapenes sikkerhetsstillelser for morselskapets forpliktelser. Reglene i aksjelovene
§ 3-8 synes her kun å utgjøre en formell regel som i liten grad gir noen reell beskyttelse av selskapskapitalen utover aksjelovenes øvrige regler, herunder regler om beskyttelse av datterselskapenes interesser, jf. bl.a. aksjelovene § 3-6 og § 3-9. Vi viser også til den beskyttelse som ligger i de alminnelige misbruksreglene.  

FNO mener etter dette at det bør klargjøres at aksjelovene § 3-8 ikke kommer til anvendelse ved konserninterne transaksjoner i form av datterselskapets garantier og annen sikkerhetsstillelse for morselskapets forpliktelser. En slik klargjøring vil også være en naturlig oppfølging av unntakene i aksjelovene § 8-7 for konserninterne transaksjoner, herunder unntaket for konsernkontoavtaler som ofte er knyttet opp med kryssgarantier fra deltakende selskaper. De samme hensyn som begrunner dette unntaket gjør seg gjeldende ifht. § 3-8.

Vi peker videre på at det fra 1. januar 2012 ble åpnet for at aksjeselskapene i stor grad kan velge bort revisor. Ut fra sammenhengen mellom reglene vil det da heller ikke være naturlig å opprettholde reglene i aksjelovene § 3-8, jf. aksjelovene § 2-6, om erklæring fra en revisor i tilknytning til konserninterne transaksjoner.

FNO vil avslutningsvis peke på at en klargjøring av aksjelovene § 3-8 som nevnt ovenfor vil bidra til en forenkling for selskapene og lette tilgangen på finansiering. Vi antar derfor at vårt forslag også passer godt inn i arbeidet med å forenkle regelverket for næringsdrivende.

Til orientering vedlegger vi en artikkel av professor dr. juris Tore Bråthen publisert august 2011 i Handelshøyskolen BIs bok ”Moderne forretningsjus II” som belyser de nærmere rettslige forhold rundt spørsmålet om anvendelsen av aksjelovene § 3-8 på datterselskapets garantier for morselskapets lån.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger kan det tas kontakt med seksjonsdirektør Trond Søyland på telefon 23284337. Dersom det er ønskelig, er vi også tilgjengelig for et møte med departementet om saken.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland
seksjonsdirektør


                                     Charlotte Tvedt
                                     juridisk seniorrådgiver