Aktuelle brev 2012

Gå til hovedinnhold

Aktuelle brev 2012

Livrenter uten rett til tilbakebetaling

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.12.2012  Vår ref.: 12-1611 – LPA/TM FNO ønsker med dette å gjøre Finansdepartementet oppmerksom på en tilsynelatende utilsiktet skjevhet i reglene om formuesbeskatning av livrenter. Livrenter ble fra og med inntektsåret 2007 underlagt formuesbeskatning. Dette ble begrunnet med hensynet til likebehandling mellom...

Beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.11.2012  Vår ref.: 12-1423    Det ble i Prop. 1 LS (2012-2013) fremmet forslag om at fritaksmetoden ikke lenger skal omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Forslaget betyr at aksjeinntekter mv. på kundemidler skal...

Endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF

Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131 - Dep. 0033 OSLO Dato: 02.10.2012  Vår ref.: 12-1045 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) av 03.07.12 til banker, kredittforetak mv. om planlagte endringer i rapporteringen av rentestatistikken i ORBOF. Endringene i rente- og rentebindingsrapporteringen planlegges gjennomført...

Forslag om yrkesskadereform i Prop. 111 S (2011-12)

Finanskomiteen Stortinget    Dato: 04.06.2012 Vår ref.: 12-558  Advokatforeningen, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Personskadeforbundet LTN anmoder Stortinget om å utsette behandlingen av den delen av forslaget til yrkesskadereform som gjelder organisering av ordningen (opprettelse av et nytt forvaltningsorgan). Det er en misforståelse at partene er enige i et...

Vedr. overdragelse av elektronisk tinglyste panteretter

Statens Kartverk - Tinglysing 3507 Hønefoss Dato: 15.05.2012 Vår ref.: 10-550/BKA/htg Deres ref.:   Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til Statens kartverks prøveordning for elektronisk tinglysing. På grunn av Statens kartverks praksis med å påføre ”uomsettelig” på panteattesten når en panterett er tinglyst elektronisk, har det oppstått usikkerhet rundt adgangen til å...

Finansklagenemnda – et lavterskeltilbud til forbrukerne

Stortingets finanskomitè 0026 Oslo  Dato: 04.05.2012 Vår ref.: 12-415 Deres ref.:        Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) m.fl. fremmet 28. mars 2012 et representantforslag (88 S (2011-2012)) om strukturerte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle. Foruten å fremme forslag om å forby spareprodukter som ”warrants” til ikke-profesjonelle investorer og...

Aksjelovene § 3-8

Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 02.04.2012 Vår ref.: 12-270/BKA/TS Deres ref.:       Det vises til samtale med Deres avd.dir. Tone Ofstad om Justisdepartementets arbeide med Gudmund Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven”, og forholdet til aksjelovene § 3-8. FNO avga sin høringsuttalelse til ovennevnte...

Forskrift om obligasjoner med fortrinnsrett – behov for endring

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 02.02.2012 Vår ref.: 11-901/BKA/SSj Deres ref.:   Det vises til møte i Finansdepartementet 30.11.2011 hvor det ble drøftet ulike forhold i tilknytning til obligasjoner med fortrinnsrett. Som nevnt er det fremkommet tvil og til dels ulikt syn på tolkning av enkelte deler av lov og forskrift, og det er derfor et behov fo...

Forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv som eies av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 04.01.2012 Vår ref.: 12-22      Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak, datert 31.12.2011. Høringsuttalelse vil bli oversendt innen 2.april d.å. I høringsnotatets pkt 5.2.2 siste avsnitt angis det at...