Vedrørende rundskriv 29/2011, nye boliglånsretningslinjer: Behov for nærmere avklaring i forhold til startlån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vedrørende rundskriv 29/2011, nye boliglånsretningslinjer: Behov for nærmere avklaring i forhold til startlån

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo
Dato: 20.12.2011

Vår ref.: 11-880/LED/AH/RM


Vi viser til rundskriv 29/2011, ”Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål”, publisert 1. desember i år. I rundskrivet heter det at ”Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart starter arbeidet med å tilpasse sine interne retningslinjer til Finanstilsynets endrede retningslinjer”.

Vårt inntrykk er at dette arbeidet er påbegynt i de fleste institusjoner, men flere har vendt seg til oss i forhold til rundskrivets pkt 3, ”Belåningsgrad”. Her heter det at ”Normalt må lån ikke overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, der belåningsgraden omfatter alle lån med pant i boligen”. I vårt møte tirsdag 10. oktober, ga Finanstilsynet klart uttrykk for at dette også omfatter startlån som kommunen forvalter på vegne av Husbanken.

Senere har forholdet mellom startlånet og det som den gang var et forslag til nye retningslinjer vært gjenstand for debatt, blant annet i Stortinget (ved finanskomiteen), i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012. I den vedtatte finansinstillingen heter det blant annet:

”Flertallet forutsetter dessuten at Finanstilsynets retningslinjer ikke fratar finansinstitusjonene muligheten til å yte lån til låntakere som også har startlån fra Husbanken, selv om dette innebærer at samlet pant utgjør mer enn 85 pst. av boligens verdi, dersom finansinstitusjonene og kommunene finner dette forsvarlig etter en individuell vurdering.”

Dette ble fulgt opp av finansministeren, i et brev til Finanstilsynet datert 30/11-2011. Her heter det blant annet:

”Startlånet er allerede i dag underlagt en særskilt forsvarlighetsvurdering. I tråd med finanskomiteens innstilling legger regjeringen til grunn at med en fortsatt forsvarlig kredittvurdering både i banken og i kommunen, vil endringene i Finanstilsynets retningslinjer ikke være til hinder for at samlet lån fortsatt og slik som i dag kan gå ut over 85 prosent av boligens verdi.”

Denne forståelsen deles åpenbart ikke av KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Etter publiseringen av de nye retningslinjene, skriver KS på sine hjemmesider:

”Kommunene har i dag en stor del samfinansiering med private banker når det gjelder tildeling av startlån. En privat bank gir deler av lånet, resten av lånet kommer som startlån fra Husbanken. Denne samfinansiering med private banker vil bli rammet av Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.”

Det kan fortone seg som om KS sitt syn divergerer fra finansministerens budskap i ovennevnte brev. Dersom så er tilfelle, og KS kommuniserer sin fortolkning utad til kommunene, er dette problematisk både for kommunene og bankene.

FNO mener på den bakgrunn av det er behov for en nærmere avklaring av forholdet mellom de nye retningslinjene og startlån, særlig i lys av finansministerens brev til Finanstilsynet. Dette for å sikre at banker og kommuner har den samme forståelsen av retningslinjene. 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Hyttnes     
adm. direktør    

                                                      Rolf Mæhle
                                                      ass. fagdirektør