Vedr. etablering av nye festenummer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vedr. etablering av nye festenummer

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 OSLO

Dato: 24.06.2011
Vår ref.: 11-521/BKA/htg
Deres ref.: 
 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er blitt oppmerksom på en problemstilling vedrørende etablering av nye festenummer i grunnboken. Når det etableres nye festetomter, i form av fradeling fra et eksisterende festenummer, følger ikke eventuelle heftelser på det opprinnelige festenummeret med over til det nye festenummeret. Ved utskilling fra en grunneiendom, følger heftelser derimot med til den nye enheten. FNO ønsker at samme løsning benyttes der det etableres et nytt festenummer i en del av et allerede eksisterende festenummer.

Matrikkelens system er slik at nye festenummer som etableres, skilles ut fra eiendommens gårds- og bruksnummer (hovedbølet). Systemet tillater ikke at et nytt festenummer skilles ut fra et eksisterende festnummer. Av grunnboken vil det da kun fremgå at det nye festenummeret er skilt ut fra hovedbølet, og det vil således ikke være mulig å lese ut av grunnboken at den nye festetomten rent faktisk var en del av et allerede eksisterende festenummer.

Siden systemet er slik at det tas utgangspunkt i hovedbølet ved etablering av et nytt festenummer, vil ikke de heftelser som ligger på det allerede eksisterende festenummeret bli tatt hensyn til. Resultatet blir at for eksempel tinglyst panterett i det eksisterende festenummeret faller bort i det nye festenummeret som etableres, og der banken er panthaver vil bankens sikkerhet bli redusert.

En bank vil være avhengig av at kredittkunden/pantsetter sier ifra om de endrede forhold. Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor kredittkunden/pantsetter enten glemmer, eller med vilje unnlater å varsle banken. Siden endringen ikke kan leses ut av grunnboken, vil banken ikke ha noen mulighet til å oppdage at panteretten er falt bort i det nye festenummeret.

Slik vi ser det grunner dette problemet i en svakhet i rutinene hos Statens kartverk. Grunnboken er ment å ha en høy grad av positiv troverdighet, men i de tilfeller som her er nevnt vil ikke grunnboken gi uttrykk for de faktiske forhold. Reglene tinglysingsloven § 27 om ugyldige og forfalskede dokumenter er ment å bygge opp under grunnbokens positive troverdighet, og krav om vitnepåtegning kan i stor grad avhjelpe disse utfordringene. Den svakheten i systemene som vi her påpeker kan imidlertid ikke avhjelpes ved slike interne rutiner.

Banknæringen vil ikke kunne akseptere at eventuelle tap som oppstår som følge av denne feilen hos Statens kartverk skal dekkes av den enkelte bank. Det inngås mange festekontrakter, og særlig i næringsforhold kan verdiene være betydelige. Problemstillinger knyttet til festekontrakter er derfor en viktig del av bankenes kredittgivning. På denne bakgrunn ber vi om at Miljøverndepartementet sørger for at de nødvendige endringer foretas i rutinene hos Statens kartverk, slik at eventuelle tap kan unngås.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland
seksjonsdirektør            Helene Tørvold Guldbrandsen
                                 rådgiver