Problemer knyttet til forfalskning av faktura og forslag til tiltak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Problemer knyttet til forfalskning av faktura og forslag til tiltak

Forbrukerrådet
Postboks 4594 Nydalen
0404 OSLO

Dato: 14.01.2011

Vår ref.: 10-869
Deres ref.:  2010/610

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Forbrukerrådets brev av 10.11.2010. Vi beklager at Forbrukerrådets henvendelse er blitt liggende ubesvart så lenge.

Forbrukerrådet beskriver i sitt brev et tilfelle der en forbruker er svindlet som følge av at tilsendt papirfaktura ble fisket opp av postkassen, kredit kontonummer ble manipulert og fakturaen deretter lagt tilbake i postkassen. Forbrukeren har dermed overført penger til en annen konto enn det som opprinnelig var påført fakturaen. Det opplyses at den som disponerte kontoen pengene ble overført til, ikke er søkergod. Forbrukeren risikerer dermed et ikke ubetydelig tap.

FNO forstår at Forbrukerrådet tar opp denne generelle problemstillingen. Videre ser vi det som positivt at Forbrukerrådet også skisserer forslag til løsninger som rådet mener kan bidra til å forhindre den type svindel som er beskrevet. Konkret foreslår Forbrukerrådet at det i betalingssystemet legges inn mulighet for at det foretas en kontroll av at det navn på betalingsmottaker som betaler oppgir i nettbanken stemmer overens med det navn som er registrert som eier av den konto som betaler har oppgitt. Om så ikke er tilfelle foreslås at betaler gjennom nettbanken får et varsel om dette. 

Med bakgrunn i den såkalte ”Fossbakk-saken” ble Finanstilsynet bedt av Finansdepartementet om å vurdere ulike tiltak for å forhindre at kunder gjennom nettbank kunne komme i skade for å sende penger til feil kontonummer, jf Finansdepartementets brev av 19.09.2006 til Finanstilsynet. Ett av tiltakene Finansdepartementet ba Finanstilsynet vurdere var sammenfallende med det Forbrukerrådet nå har fremsatt overfor oss.

I svarbrev av 29.09.2006 til Finansdepartementet peker Finanstilsynet på at betalers inntasting av navn på mottaker med etterfølgende kontroll vil vanskeliggjøre et betalingsoppdrag for nettbankkunden.  Dette blant annet fordi navn på kontohaver ofte vil være et annet enn betalingsmottaker. I felles brev av 18.10.2006 til Finanstilsynet deler FNO og Bankenes Standardiseringskontor tilsynets betenkeligheter med en slik løsning. Vi pekte dessuten på at den skrivemåten for mottakers navn som fremkommer på en faktura kan være forskjellig fra det som er registrert på mottakers konto.

FNO har ikke endret syn siden 2006. Vi vil videre peke på at betalingssystemene er bygget på bruk av kontonumre som en entydig identifikator på hvilke konti som skal belastes og hvilke som skal godskrives, jf også finansavtaleloven § 43. Navn er ikke entydig og kan som nevnt dessuten være gjenstand for ulike skrivemåter. Navnet til kontoeier er registrert i den enkelte banks eget system for kontoføring og inngår ikke som element i den tekniske prosessering i betalingssystemene. Å etablere systemer for forespørsel om og kontroll av sammenheng mellom navn og konto på tvers av kundekonti i alle banker, vil representere betydelig omlegging og stor økning av kostnadene.

Etter vår oppfatning vil den type ”navnekontroll” Forbrukerrådet foreslår ikke være relevant når betaler skal foreta en OCR-betaling (dvs betaling med KID) eller overføring skjer til kontoer som betaler har overført til tidligere og derfor antagelig har lagret i nettbanken. Antall transaksjoner som det eventuelt kan være aktuelt å kontrollere i tråd med Forbrukerrådets forslag vil derfor være begrenset.

Etter FNOs oppfatning vil de samlede samfunnsmessige kostnader ved å etablere kontrollrutiner som Forbrukerrådet tar til orde for, langt overstige mulig samfunnsmessig gevinst.

Likevel peker Forbrukerrådet på en mulig svindelmetode som kan ha store uheldige konsekvenser for den som rammes. Etter vårt syn vil det kunne være nyttig om Forbrukerrådet og FNO kom sammen for å drøfte mulige andre tiltak som kan bidra til at denne type svindel avdekkes og begrenses.


Med vennlig hilsen
for Finansnæringens Fellesorganisasjon

Tor Johan Bjerkedal
direktør

Gunnar Harstad
advokat