Næringens holdninger til endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringens holdninger til endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring

Dato: 07.04.2011

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er av den oppfatning at innføringen av nytt europeisk solvensregelverk (Solvens II) forsterker behovet for endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring, særlig knyttet til håndteringen av langsiktig rentegaranti, jf. også brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet av 08.03.2011.  For at selskapene skal innrette forvaltningsstrategien slik at det gir høyest mulig forventet avkastning for kundene, må det være en bedre symmetri mellom selskapenes mulighet til fortjeneste og tap enn etter dagens regelverk.

Næringen har ved flere anledninger tatt til orde for slike regelverksendringer, og det vises i denne forbindelse særlig til FNOs utredning om behov for langsiktige tiltak innen livsforsikring, sendt Finansdepartementet med kopi til Finanstilsynet 16.06.2009.

FNO har også sendt tre rapporter om ulike problemstillinger knyttet til fripoliser til Banklovkommisjonens sekretariat 17.12.2010 i forbindelse med Banklovkommisjonens arbeid med håndtering av fripoliser. I denne sammenheng har FNO tilkjennegitt holdningen til FNOs Bransjestyre liv og pensjon (BLP), som er at det er ønskelig å åpne for frivillig konvertering av fripoliser til investeringsvalg for alderspensjonskapitalen, men at dødelighetsarven og risikodekningene må beholdes.

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet av 08.03.2011 kommet med forslag til regelverksendringer som nå er oversendt Banklovkommisjonen sammen med forslagene fra Finanskriseutvalgets rapport på livsforsikrings- og pensjonsområdet (NOU 2011: 1). FNO mener forslagene er interessante og at flere av punktene i forslaget er identiske med næringens ønsker. Andre punkter vil kreve nærmere utredning.

Mulige regelverksendringer som næringen har tatt opp tidligere i forskjellige sammenhenger, og som direkte eller indirekte diskuteres i Finanstilsynets brev, er:  

  • Grensen for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger bør økes til et beløp svarende til minimum ett års rentegaranti for den enkelte kontrakt.

  • Det bør åpnes for muligheten til å benytte tilleggsavsetninger også ved negativ finansavkastning.

  • Dersom det skulle bli tillatt å benytte tilleggsavsetninger også ved negativ avkastning bør det vurderes en endring av grensen for maksimal oppbygging av tilleggsavsetninger.

  • Overskuddsdeling (for de produkter som har overskuddsdeling) bør skje før avsetning til tilleggsavsetninger.

  • Det bør åpnes for frivillig konvertering til investeringsvalg for alderspensjonsreserven for fripoliser, men med videreføring av forsikringselement (dødelighetsarv).

Banklovkommisjonen har p.t. ingen tidsramme for sitt arbeid med Fase II i tilpasningen til pensjonsreformen eller for arbeidet med endringene i livselskapenes rammebetingelser. Næringen mener det er viktig å ha en fremdriftsplan som sikrer næringen mulighet til å tilpasse seg Solvens II så mye som mulig før 2013. Det betyr at endringene i regelverket må være klare i god tid før høsten 2012. Samtidig bør enkelte endringer være på plass innen 31.12.2011 slik at de kan gjelde for disponeringen av overskudd for 2011. Dette gjelder:

  • Grensen for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger bør økes til et beløp svarende til  minimum ett års rentegaranti for den enkelte kontrakt.

  • Det bør åpnes for muligheten til å benytte tilleggsavsetninger også ved negativ finansavkastning.

  • Overskuddsdeling (for de produkter som har overskuddsdeling) bør skje før avsetning til tilleggsavsetninger, men etter en brøk som sikrer at eierne ikke kommer dårligere ut enn i dag.

Det bør åpnes for frivillig konvertering til investeringsvalg for alderspensjonsreserven for fripoliser, men med videreføring av forsikringselement (dødelighetsarv og risikodekninger) fra 01.01.2012.

Samtidig er det viktig å sikre at det i arbeidet med tilpasning til pensjonslovene legges opp til løsninger som gjør at selskapene i liten grad skal behøve å utstede fripoliser ved overgang til nye ytelsesprodukter og endringer av ytelsesprodukter. Ved massiv utstedelse av fripoliser etter dagens regelverk vil selskapenes langsiktige forpliktelsessituasjon forverres i forhold til i dag.

For øvrig er næringen fornøyd med at Banklovkommisjonen skal vurdere innspillene fra Finanskriseutvalget og Finanstilsynet, og at endringer i regelverket dermed kan utvikles i samarbeid med næringen.