Havenergiloven - behov for hjemmel for pantsettelse/ avklaring av adgang til pantsettelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Havenergiloven - behov for hjemmel for pantsettelse/ avklaring av adgang til pantsettelse

Justis- og politidepartementet
Lovavdelingen                 
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
Dato: 24.01.2011

Vår ref.: 11-32BKA/EAU
Deres ref.:  

Lov nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs av 04.06.2010 (havenergiloven) skal legge til rette for fornybar energiproduksjon, og omforming og overføring av elektrisk energi fra produksjonsenheter til havs til forbruksenheter på land. Produksjonen av energi vil skje ved utnyttelse av fornybare energiressurser slik som for eksempel vind, bølger og tidevann.

Det fremgår av loven at staten har enerett til utnyttelse av slike
energiressurser, men det legges opp til at det vil bli gitt konsesjoner til private interesser.

Det må antas at anlegg for produksjon av energi til havs vil være
solide og varige, og at de vil medføre betydelige investeringskostnader, som til dels vil måtte lånefinansieres. Det vil derfor være behov for å kunne etablere pant i tilknytning til slike anlegg.

Etter havenergiloven § 10 kan Olje- og energidepartementet bestemme at konsesjonshaver skal stille garanti for oppfyllelse av pliktene som konsesjonshaver har påtatt seg, og for mulig ansvar for skader i tilknytning til energianlegget jfr. havenergiloven § 10-3. Også av den grunn vil det være behov for å kunne stille tilfredsstillende sikkerhet i slike anlegg.

Verken havenergiloven eller lovens forarbeider inneholder noen omtale av pantsettelse av slike anlegg, og det knytter seg stor usikkerhet til dette. 

Mens man på fastland alltid har enten ervervet grunn eller bruksrett for anleggene som skal pantsettes, har man for anlegg med konsesjon etter havenergiloven normalt ikke noe gårds- og bruksnummer å forholde seg til, og heller ikke vanlige bruksrettsavtaler som kan pantsettes slik som etter panteloven kapittel 2.

På denne bakgrunn mener FNO at det er behov for å etablere en klar hjemmel for pantsettelse av anlegg med konsesjon etter havenergiloven. FNO mener at dette kan gjøres for eksempel ved at det opprettes et eget register for tillatelser etter havenergiloven, etter mønster av Petroleumsregisteret, eventuelt at Petroleumsregisterets anvendelsesområde utvides til også å omfatte anlegg med konsesjon etter havenergiloven.

Dersom Lovavdelingen deler FNOs oppfatning, ber vi Lovavdelingen ta initiativ til å få etablert et rettslig grunnlag for pantsettelse av anlegg med konsesjon etter havenergiloven.

I påvente av eventuell etablering av et eget rettslig grunnlag for pantsettelse av anlegg med konsesjon etter havenergiloven, ber vi Lovavdelingen om en vurdering av om det er adgang til å pantsette anlegg for produksjon av energi til havs etter gjeldende rett.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Elisabeth Auren
fagsjef