Endringer i kapitalforvaltningsforskriften – behov for ny vurdering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i kapitalforvaltningsforskriften – behov for ny vurdering

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 31.01.2011

Vår ref.: LPA/MC-11-168
Deres ref.:  

FNO viser med dette til forskrift av 21. desember 2010 om endringer i forskrift av 17. desember 2007 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften).

FNO ønsker å ta opp med departementet endringen i kapitalforvaltningsforskriftens § 3-1 første ledd nr. 12 og 13 som innebærer at det kun vil være anledning til å investere i eiendomsselskaper gjennom kjøp av aksjer. Hittil har slike investeringer også kunnet gjøres i form av annen ansvarlig kapital og andeler, men forskriften krever at selskapene må innrette seg etter endringene også når det gjelder investeringer som er foretatt før 1. januar 2011.

Endringen avviker vesentlig fra Finanstilsynets forslag av 26. juni 2009, og vil få alvorlige konsekvenser for pensjonsinnretningene på det norske markedet. FNO ber derfor om at Finansdepartementet revurderer saken og åpner for nye innspill i denne anledning


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Sissel Rødevand
direktør