Endrede regler for regnskapsåret 2011 for livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endrede regler for regnskapsåret 2011 for livsforsikring

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 13.04.2011

Vår ref.: 11-374/LPA-SR
Deres ref.:  

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til næringens møte med Finansdepartementet ved Jan Bjørland m.fl. 11.04.2011. Vedlagte notat av 07.04.2011 fra FNO ble oversendt i forkant av møtet. Ut fra diskusjonene på møtet vil FNO fremheve behovet pensjonsinnretningene har for å kunne bygge buffere i 2011.

Banklovkommisjonen har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å vurdere:

  • forslagene fra Finanskriseutvalget (NOU 2011:1) på pensjons- og livsforsikringsområdet og
  • brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet av 08.03.2011 Virksomhetsregler i livsforsikring.

FNO støtter at Banklovkommisjonen har fått disse oppdragene og at næringen via dette arbeidet kan delta i utformingen av nytt regelverk for pensjonsinnretninger. FNO har videre forståelse for behovet for å se forskjellige forslag til endringer i sammenheng, men er bekymret over fremdriften i arbeidet.

FNO ber derfor departementet om at de enten selv, eller via Banklovkommisjonen, kan foreslå endring i regelverket for å sikre at tilleggsavsetninger kan bygges opp individuelt i langt større grad enn i dag slik at dette kan tre i kraft for regnskapsåret 2011.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Arne Hyttnes
Adm.dir.


1 vedlegg