Behandling av tidliguttak av alderspensjon ved lønnsendringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behandling av tidliguttak av alderspensjon ved lønnsendringer

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO  

Dato: 30.08.2011 
Vår ref.: 10-411 /LPA-ET
Deres ref.:   10/1904 TME

   

Vi viser til brev av 01.06.2011 fra Finansdepartementet til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) om tidliguttak av alderspensjon i kombinasjon med videre pensjonsopptjening.  Brevet er en tilbakemelding på vårt brev av 16.12.2010 angående tolkning av reglene i lov om foretakspensjon som trådte i kraft fra 01.01.2011, der det ble gitt overgangsregler frem til 01.06.2011.

FNO tar innholdet i brevet til etterretning, og registrerer at Finansdepartementet i brevet gir uttrykk for en annen tolkning av regelverket enn den næringen har lagt til grunn.

Ettersom Finansdepartementets syn først forelå gjennom brevet av 01.06.2011, samme dag som livsforsikringsselskapenes frist for å implementere regelverket, antar vi at departementet er inneforstått med at livsforsikringsselskapene ikke har hatt mulighet for å få på plass sine tekniske løsninger innen denne fristen.

Livsforsikringsselskapene vil ha behov for å endre sine eksisterende IT-løsninger i forhold til de løsningene som var forespeilet for å tilpasse seg departementets tolkning. En forespørsel blant våre berørte medlemsselskaper, tilsier at fristen bør forlenges til 01.06.2012, siden disse endringene også må samkjøres med andre pålagte systemmessige endringer blant annet som følge av endringer i grunnlagsrenten.

FNO vil presisere at en utvidet frist ikke vil innebære at enkeltkunder vil få mindre i samlet pensjonsutbetaling, men (kun) at enkelte vil kunne få korrigert sine utbetalinger i ettertid.


FNO ber derfor departementet om en utvidet frist til 01.06.2012 for livselskapene med å tilpasse seg endringene.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 


Randi Mørk
seksjonsdirektør