Adgang til å føre obligasjoner til amortisert kost i livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Adgang til å føre obligasjoner til amortisert kost i livsforsikring

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 07.09.2011

Vår ref.: 11-578 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet av 08.03.11 der det fremmes forslag til endringer i virksomhetsreglene i livsforsikring. Finanstilsynet foreslår blant annet at muligheten til å føre obligasjoner til amortisert kost ikke videreføres for livsforsikringsselskaper.

FNO mener at amortisert kost fortsatt bør kunne benyttes i det regnskapet som skal legges til grunn for kundetildelningen samt også bør kunne velges i konsernregnskapet. Vi viser til at bruk av amortisert kost for rentepapirer i livsforsikring er et særdeles viktig instrument for å unngå en utilsiktet regnskapsmessig volatilitet som kan gi betydelige negative effekter for foretakenes egenkapital og solvenskapital. Dette gjelder særlig ved renteendringer i perioder hvor rentenivået i utgangspunktet er lavt. Både renteøkninger og rentefall kan isolert sett, gi betydelige negative effekter.

Som eksemplene i vedlagte notat viser, vil normale renteendringer, hvor utgangspunktet er et lavt rentenivå, alltid medføre en risiko for tap for eier i tilfeller der rentepapirer vurderes til virkelig verdi i selskapsregnskapet (kundetildelningsregnskapet) på grunn av den ettårige rentegarantien. Dersom man skal redusere svingninger (verdiendringer) på obligasjonene som følge av endringer i markedsrenten, må man investere i papirer med kortere durasjon. Dette vil igjen føre til en forventet lavere avkastning (og lavere pensjoner). I tillegg vil kortere durasjon på aktivasiden medføre mismatch mellom rentepapirene på eiendelssiden og durasjonen på forpliktelsene på passivasiden. Etter kommende Solvens II regler, vil dette føre til økt risiko og økt krav til kapital. For å redusere kapitalbehovet kan det tenkes at eier vil velge å redusere annen risikoeksponering ved for eksempel å vekte seg ned i aksjer – noe som igjen må forventes å gi lavere avkastning.

Det er følgelig to hensyn som livselskapene i dag må se hen til. Det første er å sikre en langsiktig god avkastning som må sammenholdes mot de lange pensjonsforpliktelsene. Det andre er at man må ta hensyn til den ettårige rentegarantien ved å unngå for store svingninger innenfor det enkelte år. Bruk av amortisert kost bygger en viktig bro mellom disse hensynene ved at man kan investere langt og unngå kortsiktige svingninger innenfor det enkelte år.  

Vi vil også peke på at det vil være uheldig med en særnorsk begrensning av reglene som følger av de internasjonale regnskapsstandardene IAS 39 og IFRS 9. I henhold til IAS 39 kan rentepapirer måles til virkelig verdi, eller under gitte kriterier, til amortisert kost. Videre tillater den nylig vedtatte IFRS 9 at rentepapirer med en fastsatt kontantstrøm (hvor renten kun er lik tidsverdien av penger) kan vurderes til amortisert kost, gitt at disse rentepapirene holdes som en del av foretakets forretningsmodell hvor hensikten er å motta de kontraktsfastsatte kontantstrømmene.

FNO vil på bakgrunn av ovennevnte be om at Finanstilsynets forslag om å avskjære livselskapers adgang til å føre obligasjoner til amortisert kost ikke tas til følge. Det er i vedlagte notat redegjort nærmere for vårt syn.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Erik Johansen                                                            Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                                       fagsjef   


Vedlegg: Notat av 07.09.11