Aktuelle brev 2011

Gå til hovedinnhold

Aktuelle brev 2011

Vedrørende rundskriv 29/2011, nye boliglånsretningslinjer: Behov for nærmere avklaring i forhold til startlån

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo Dato: 20.12.2011 Vår ref.: 11-880/LED/AH/RM Vi viser til rundskriv 29/2011, ”Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål”, publisert 1. desember i år. I rundskrivet heter det at ”Finanstilsynet legger til grunn at institusjonene umiddelbart starter arbeidet med å tilpasse sine interne retningslinjer til...

Bruk av signaturstempel ved henting av PUM-sendinger

Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 Oslo Dato: 05.09.2011 Vår ref.: 11-610 Deres ref.:  10/735 MBA  Det vises til brev av 17. august 2011 med vedlegg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. I brevet reises spørsmål om FNO har synspunkter på at personer som ikke er i stand til å skrive eller undertegne selv, tillates å bruke signaturstempel v...

Adgang til å føre obligasjoner til amortisert kost i livsforsikring

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 07.09.2011 Vår ref.: 11-578 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet av 08.03.11 der det fremmes forslag til endringer i virksomhetsreglene i livsforsikring. Finanstilsynet foreslår blant annet at muligheten til å føre obligasjoner til amortisert kost ikke...

Behandling av tidliguttak av alderspensjon ved lønnsendringer

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 30.08.2011  Vår ref.: 10-411 /LPA-ET Deres ref.:   10/1904 TME     Vi viser til brev av 01.06.2011 fra Finansdepartementet til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) om tidliguttak av alderspensjon i kombinasjon med videre pensjonsopptjening.  Brevet er en tilbakemelding på vårt brev av 16.12.2010 angående tolkning...

Vedr. etablering av nye festenummer

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 24.06.2011 Vår ref.: 11-521/BKA/htg Deres ref.:    Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er blitt oppmerksom på en problemstilling vedrørende etablering av nye festenummer i grunnboken. Når det etableres nye festetomter, i form av fradeling fra et eksisterende festenummer, følger ikke eventuelle heftelser på det...

Juridisk fagseminar 1. og 2. november 2011

Til: Banker i FNO Dato: 24.06.2011 Vår ref.: 11-530/BKA/htg Deres ref.:   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har gleden av å invitere advokater/jurister i medlemsbedriftene til juridisk fagseminar. Seminaret avholdes 1. og 2. november 2011, på Thon Hotel Arena i Lillestrøm (gangavstand fra togstasjonen/Flytoget). Det hele starter med lunsj kl 11:30 på tirsdag 1....

Om forslag til endringer i regler for eiendomsinvesteringer til forsikringsselskaper og pensjonskasser

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 02.05.2011 Vår ref.: 11-359 MC Deres ref.: 06/356 NM  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser med dette til Finansdepartementets brev av 05.04.2011 om regler for eiendomsinvesteringer til forsikringsselskaper og pensjonskasser. I brevet foreslår Finansdepartementet å endre forskrift om livsforsikringsselskapers ...

Endrede regler for regnskapsåret 2011 for livsforsikring

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 13.04.2011 Vår ref.: 11-374/LPA-SR Deres ref.:   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til næringens møte med Finansdepartementet ved Jan Bjørland m.fl. 11.04.2011. Vedlagte notat av 07.04.2011 fra FNO ble oversendt i forkant av møtet. Ut fra diskusjonene på møtet vil FNO fremheve behovet pensjonsinnretningene...

Forskriftsarbeid vedrørende utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 08.04.2011 Att: Geir David Johannessen  Vår ref.: 11-301 Deres ref.: 08/14951                                                                                      Innledende bemerkninger Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til notat oversendt pr 14.03.2011 samt anmodning om kommentarer og innspill. Vi vil her...

Næringens holdninger til endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring

Dato: 07.04.2011 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er av den oppfatning at innføringen av nytt europeisk solvensregelverk (Solvens II) forsterker behovet for endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring, særlig knyttet til håndteringen av langsiktig rentegaranti, jf. også brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet av 08.03.2011.  For at selskapene skal...

Havenergiloven - behov for hjemmel for pantsettelse/ avklaring av adgang til pantsettelse

Justis- og politidepartementet Lovavdelingen                  Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 24.01.2011 Vår ref.: 11-32BKA/EAU Deres ref.:   Lov nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs av 04.06.2010 (havenergiloven) skal legge til rette for fornybar energiproduksjon, og omforming og overføring av elektrisk energi fra produksjonsenheter til havs til forbruksenheter på...

Endringer i kapitalforvaltningsforskriften – behov for ny vurdering

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 31.01.2011 Vår ref.: LPA/MC-11-168 Deres ref.:   FNO viser med dette til forskrift av 21. desember 2010 om endringer i forskrift av 17. desember 2007 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften). FNO ønsker å ta opp med departementet endringen i kapitalforvaltning...

Tidlig uttak av alderspensjon etter omdanning av nedtrappende ytelse

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 30.03.2011 Vår ref.: 10-411/LPA/ET Deres ref.:   I etterkant av at pensjonslovene har åpnet for uttak av alderspensjon fra 62 år, har livselskapene ved flere anledninger fått spørsmål fra kunder knyttet til mulighetene for tidliguttak av pensjon fra omdannede pensjonsordninger. Flere foretak har og har hatt såkalte...

Commission Consultation on the Review of the Insurance Mediation Directive (IMD)

European Commission    28.2.2011 DG MARKT      Insurance and Pensions Unit On 26 November 2010, the Commission launched a consultation which outlined the upcoming review of the IMD. The Commission requested feedback and responses on a number of questions. The Associations have drawn up a response together with the European Insurers´ Federation CEA. However, the Danish,...

Problemer knyttet til forfalskning av faktura og forslag til tiltak

Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO Dato: 14.01.2011 Vår ref.: 10-869 Deres ref.:  2010/610 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Forbrukerrådets brev av 10.11.2010. Vi beklager at Forbrukerrådets henvendelse er blitt liggende ubesvart så lenge. Forbrukerrådet beskriver i sitt brev et tilfelle der en forbruker er svindlet som følge av at tilsendt...