Regelverket for sammenslåing i henhold til lov om individuell pensjonsordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regelverket for sammenslåing i henhold til lov om individuell pensjonsordning

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0187 OSLO

Dato: 05.03.2010
Vår ref.: 10-186
Deres ref.:  

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 01.01.2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

FNO viser til lov om individuell pensjonsordning (IPS-loven), som trådte i kraft fra 27.06.08. Det er i loven gitt særskilte regler for sammenslåing av individuelle pensjonsavtaler etter gamle og nye skatteregler og mulighet for sammenslåing med fripoliser/pensjonskapitalbevis fra kollektive pensjonsordninger.

I forbindelse med innføringen av ovennevnte lov, har næringen sett nærmere på regelverket knyttet til sammenslåing i de tilfeller en avtale opphører og kapital overføres til og inngår i kapital på annen avtale. På bakgrunn av dette arbeidet ønsker næringen å få avklaring på et par spørsmål, samt informere Finanstilsynet om sin tolkning av reglene på enkelte punkter. 

1. Behov for avklaringer


1.1 Reserve knyttet til uførepensjon
I henhold til § 1-5 (kontinuitetsregelen) i IPA -forskriften var det ikke tillatt å si opp en uførepensjon tilknyttet en IPA forsikringsavtale og innregne verdien av den fullt betalte forsikringen i alderspensjonsreserven. Denne bestemmelsen ble videreført i samleforskriften til skatteloven, jf. § 6-47-5. Finanstilsynet har i sitt brev av 15.09.1999 understreket denne fortolkningen.

Den nye IPS-loven har ikke tilsvarende regel. For nye IPS-avtaler vil dermed loven kunne forstås slik at kunden har rett til å si opp en uførepensjon tilknyttet avtalen. Ved sammenslåing av en IPS forsikringsavtale (pensjonsbevis etter IPS-loven § 3-1(4)) med en fripolise fra LOF, vil samlet premiereserve ut fra dette kunne brukes til forhøyelse av alderspensjonen.

FNO kan ikke se at håndtering av reserven for uførepensjon på IPA-avtaler ved sammenslåing er særskilt behandlet i Ot.prp. nr. 50 (2007-2008) Om lov om individuell pensjonsordning eller i NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning.

Lovens ordlyd kan imidlertid tilsi at ved sammenslåing av avtaler skal sammenslåingsregelverket i IPS-loven gå foran IPA-forskriften, se IPS-loven § 5-1 (2). Der henvises det til at forsikringsbevis utstedt etter § 5-2 reguleres av bestemmelsene om IPA når ikke annet følger av §§ 5-3 til 5-6. Det er nettopp i disse bestemmelsene de aktuelle sammenslåingsreglene står, og her er det ikke gitt noen særbestemmelser om uførepensjon.

Foruten lovens ordlyd, kan også reelle hensyn tilsi at sammenslåingsregelverket endrer gammel rettstilstand på dette punktet. Det vises til likebehandling av like bestander, likebehandling av alle ytelser tilknyttet avtalen (ektefellepensjon, barnepensjon, betalingsfritak (tidligere) og uførepensjon), formålet med sammenslåingsregelverket, samt den fleksibilitet som er nødvendig for at regelverket skal være effektivt, hensiktsmessig og fungere etter hensikten. FNO er på bakgrunn av dette av den oppfatning at det er ment at IPA og IPS-produkter i denne sammenheng skal behandles likt.

Dersom lovgivers intensjon var å videreføre en særregel om uførepensjon, burde dette fremgått både i lovens ordlyd og i forarbeidene. Lovgiver ser i stedet ut til å ha gitt regler som gir større rom for kundens handlefrihet.

FNO ber derfor om Finanstilsynets bekreftelse på at uførepensjon kan sies opp ved en sammenslåing også av IPA-avtaler, og at reserven kan brukes til forhøyelse av alderspensjonen.

1.2 Håndtering av foreningspensjonsavtaler
Foreningskollektiv er pensjonsordning for foreninger der den enkelte selv velger å være medlem, og som behandles etter skattereglene for individuelle pensjonsordninger. Forsikringsselskapene har mange IPA-avtaler, men tegner ikke foreningskollektiv etter IPS-loven. Det vil si at alle foreningskollektiv etter skattereglene for individuelle pensjonsordninger er fullt betalte forsikringer.

FNO kan ikke se at det har vært foretatt noen særskilt vurdering i Ot.prp. nr. 50 (2007-2008) eller NOU 2007: 17 hvorvidt fullt betalte forsikringer fra foreningskollektivavtaler kan slås sammen med andre IPA-avtaler, fripoliser fra kollektive foretakspensjonsordninger eller nye IPS-forsikringsavtaler.
FNO antar likevel at fullt betalte forsikringer/fripoliser utgått fra et foreningskollektiv omfattes av de samme reglene for sammenslåing som andre individuelle pensjonsavtaler.

Premietariffen for denne forsikringstypen er halvkollektiv, hvilket blant annet innebærer at ektefellepensjon kun er tilknyttet i de tilfellene der det er kjent at det finnes en ektefelle samt at tariffen baseres på en forventet gjennomsnittsalder på ektefellen. Tariffen for ektefellepensjon vil være sterkere enn en helkollektiv tariff da sannsynligheten for å være gift vil være lik 1 for foreningskollektiv, mot mindre enn 1 i helkollektiv tariff. Barnepensjon tilknyttes uavhengig av om det er barn eller ikke.

Foreningskollektivavtaler ligner på kollektiv pensjonsforsikring, fordi størrelsen på ytelsene er like for alle medlemmene (innenfor visse rammer). I tillegg har de likhetstrekk med de individuelle avtalene ettersom det er frivillig tilslutning og premiene ble betalt direkte fra den enkelte selv.

Finanstilsynet har i brev av 17.01.2000 til Gjensidige og av 07.02.2001 til Storebrand pålagt selskapene å flytte slike avtaler kun til tilsvarende avtaler med halvkollektiv tariff. Det er uklart hvilken betydning disse brevene skal få for sammenslåing ettersom disse brevene bygger på gammel lovgivning. Forholdet er ikke vurdert i Ot. prp. nr. 50 (2007-2008) eller i forarbeidene.

IPS-loven åpner for sammenslåing av fripoliser fra foretakspensjonsordninger med kollektivtariff med IPA/IPS-avtaler med individuell tariff. Det synes derfor naturlig at også foreningskollektivavtalene med halvkollektiv tariff omfattes av de nye reglene for sammenslåing. FNO ser at det kan være en viss seleksjonsrisiko knyttet til overgang til ny tariff ved sammenslåing av avtaler, men vil påpeke at bestandene av disse forsikringene likevel ikke er stå stor at dette bør gis betydelig vekt i en vurdering av regelverket.

FNO ber derfor om Finanstilsynets bekreftelse på at sammenslåingsadgangen etter IPS-regelverket også skal omfatte avtalene knyttet til foreningskollektiv uavhengig av tariffskifte.

2. Næringens tolkninger

2.1 Pensjoner under utbetaling
Sammenslåing av alderspensjoner under utbetaling reguleres i IPS-loven § 2-6. IPS-loven og

tilhørende forarbeider omtaler ikke sammenslåing av andre dekninger under utbetaling med kapitalen fra alderspensjon under utbetaling. FNO er av den oppfatning at lovens intensjon er at det så langt som mulig skal kunne foretas sammenslåing av ulike individuelle pensjonsrettigheter, enten de er fra individuelt opprettede forsikringer eller fra fripoliser utgått fra en tjenestepensjonsordning. Det er også i kundenes interesse, både av praktiske og kostnadsmessige hensyn, å kunne slå sammen ulike typer pensjoner under utbetaling.

Sammenslåing av pensjoner under utbetaling vil kunne reise en rekke problemstillinger, og FNO er av den oppfatning at det vil være behov for vurdering fra sak til sak hvordan slik sammenslåing skal foretas.  Vi mener imidlertid at gjeldende regelverk ikke kan være til hinder for at det foretas sammenslåing også av andre pensjoner under utbetaling som for eksempel uførepensjoner fra forskjellige forsikringer, ektefellepensjoner fra forskjellige forsikringer m.m.

2.2 Fullt betalte forsikringer etter IPA-avtaler før 12.05.06
Kapittel 5 i IPS-loven gjelder IPA-avtaler hvor avtalen før 12.05.06 forutsatte innbetaling av premie 12.05.06 eller senere, og reglene i kapittelet kan tolkes dit hen at de kun gjelder for de IPA-avtaler som var betalende pr. 12.05.06. FNO mener imidlertid at reglene også må gjelde for IPA-avtaler som ikke hadde premiebetalt på det aktuelle tidspunktet.

Slik vi leser de generelle kommentarene i lovens forarbeider om forholdet til eksisterende IPA, oppfatter vi at lovgiver har ment at sammenslåingsretten skulle gjelde hele den gamle IPA-bestanden. En slik tolkning innebærer at det blir lik behandling av de gamle fullt betalte tradisjonelle IPA-avtalene og de nyere kontoavtalene hvor innbetalingene var fleksible.

FNO legger derfor til grunn en regelverksforståelse som innebærer at fullt betalte forsikringer etter IPA-avtaler før 12.05.06 skal omfattes av IPS-lovens regler for sammenslåing.

Avsluttende kommentarer

IPS-loven regulerer ikke hvilken informasjon som skal gis til kunden i forbindelse med mulig sammenslåing av individuelle pensjonsrettigheter.

På bakgrunn av det omfattende informasjonsbehovet kunder vil ha i forbindelse med en sammenslåing, gjør vi oppmerksom på at det i regi av FNO er i ferd med å bli utarbeidet en bransjenorm for hva kunder som et minimum bør informeres om i en sammenslåingsprosess.

Ettersom regelverket for sammenslåing allerede har trådt i kraft, har pensjonsleverandørene
begynt å motta henvendelser knyttet til sammenslåing. Det er derfor ønskelig med rask tilbakemelding i denne saken.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder