Praktisering av opptjening og medlemskap i tjenestepensjonsordninger etter lovforslaget i PROP. 6 L (2010-2011)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Praktisering av opptjening og medlemskap i tjenestepensjonsordninger etter lovforslaget i PROP. 6 L (2010-2011)

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 23.11.2010


Vår ref.: 10-411/LPA-SR
Deres ref.:   

Prop. 6 L (2010-2011) foreslår ordlyder i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon hvor forsikringsnæringen snarest ønsker å få bekreftet sine lovtolkninger og dermed planlagte praktisering av regelverket. Dette gjelder:
- opptjening av pensjon ved fortsatt arbeid etter uttak av alderspensjon
- medlemskap etter uttak av delvis alderspensjon der arbeidstakeren slutter i foretaket.


Opptjening av pensjon etter tidlig uttak av alderspensjon

De foreslåtte endringene i lov om foretakspensjon (LOF) er ikke så detaljerte at det klart fremgår hvordan opptjening av pensjon etter tidlig uttak av alderspensjon skal skje. FNO ønsker derfor å gjøre det klart hvordan selskapene tolker og vil praktisere loven på dette punktet, for å sikre at dette er i tråd med departementets oppfatning.

I forhold til å finne mest mulig praktikable systemtekniske løsninger på denne situasjonen, mener selskapene at loven må tolkes slik at det blir et brudd i opptjeningen ved tidlig uttak av alderspensjonen.

Et eksempel kan illustrere tolkningen:

En person vil ha 30 års opptjening ved 67 år. Ved 62 år vil opptjeningen være 25/30 av full opptjening. Dersom vedkommende tar ut pensjon fra 62 år, vil videre opptjening skje ved at det tjenes opp 1/30 av lønn hvert år de siste fem årene. Det vil imidlertid ikke skje en oppregulering av ytelsene dersom lønnen endres i forhold til de første 25 årene. Dvs. at engangspremie for lønnsregulering bare vil legge opptjeningsårene etter 62 år til grunn.

Selskapenes forslag til løsning har vært lagt frem et notat fra Storebrand for sekretariatet i Banklovkommisjonen. Notatet er vedlagt. I notatet sies det under modell 1 at ”Ved 100 % uttak vil vi ha at opptjent pensjon er lik null, fordi all premiereserve har gått med til å dekke utbetalende pensjon. Korrigert opptjeningstid er da lik null (=0) på tidspunktet for overføring av all premiereserve til pensjonert del.” Selskapene oppfatter det slik at denne løsningen ligger til grunn for forutsetningene for Banklovkommisjonens forslag til lovtekst. Selskapene legger tilsvarende tolkning til grunn for uttalelsen i Prop. 6 L (2010-2011) punkt 3.8.2, der det innledningsvis heter:

Adgang til uttak av alderspensjon tidligere enn det som ligger til grunn for beregningene innebærer at forsikringskontrakten endres med hensyn til utbetalingsperiode og eventuelt de forutsetninger som er gjort om opptjening.


Medlemsdefinisjonen

I lov om foretakspensjon er det foreslått følgende ordlyd når det gjelder definisjon av medlem:

§ 1-2 andre ledd punkt c)
Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket for pensjonsordningen. Som medlem regnes også alderspensjonist som har tatt ut alderspensjon fra ordningen rett etter avsluttet arbeidsforhold, samt arbeidstaker som er blitt ufør mens han var i foretakets tjeneste og som det betales premie eller innskudd for i henhold til forsikring av premie- og innskuddsfritak ved uførhet.

Vi mener at det ikke kan være hensikten at et medlem skal kunne spekulere i å ta ut for eksempel 20 % alderspensjon fra foretakets pensjonsordning og forbli medlem selv om vedkommende slutter hos arbeidsgiver og startet ansettelsesforhold et annet sted. Spekulasjonsgevinster ligger i de ordningene der arbeidsgiver har sikret en regulering av pensjoner under utbetaling ut over eventuelt overskudd (innenfor maksimalrammene i loven).

Vi antar derfor at medlemsdefinisjonen, og dermed medlemskap, må kunne praktiseres noe lempelig i slike situasjoner.


Avsluttende kommentarer

FNO ber om en tilbakemelding snarest dersom næringens tolkninger ikke er i tråd med departementets forståelse av regelverket. En snarlig avklaring er nødvendig av hensyn til de som eventuelt skal ta ut alderspensjon allerede fra nyttår.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Sissel Rødevand
direktør

 


Kopi:
Stortingets Finanskomite