Høring om mulig endring av maksimal grunnlagsrente i livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om mulig endring av maksimal grunnlagsrente i livsforsikring

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0187 OSLO

Dato: 03.06.2010
Vår ref.: 10-485 – LPA/MC
Deres ref.:  


FNO vil med denne henvendelse be om at Finanstilsynet ikke vedtar en endring av maksimal tillatt grunnlagsrente i livsforsikring fra 2011 uten at forslag om en slik endring har vært på høring.

Vi viser til pressemelding fra Kredittilsynet 22.11.2005 der Kredittilsynet skrev at det legges opp til en saksbehandling fremover hvor Kredittilsynets vedtak om endring i grunnlagsrenten gjøres kjent i løpet av tredje kvartal hvert år. Hver gang tilsynet har vurdert å endre grunnlagsrenten siden, har dette vært sendt på høring slik at både pensjonsleverandørene, kundene (arbeidsgivere) og andre interessenter har kunnet uttale seg om relevante og vesentlige konsekvenser av en eventuell endring. I nylig kontakt med Finanstilsynet har FNO fått opplyst at det ikke er gitt at forslag til ny endring vil komme på høring.

Samtidig har FNO helt siden 2005 bedt om at det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra både myndighetene og næringen for å vurdere hvordan det eventuelt kan gjennomføres fremtidige renteendringer på allerede etablerte kollektive pensjonsordninger.


Denne vurdering må omfatte både hvor hyppig renten kan eller bør endres og hvilke midler en eventuell renteendring bør omfatte (bare nye kontrakter, bare ny opptjening eller også allerede opptjent pensjon). Et slikt arbeid vil være viktig for å vurdere både økonomiske og andre konsekvenser av en renteendring.

Spørsmålet om nedsettelse av arbeidsgruppe ble videre tatt opp i FNHs brev til Finansdepartementet av 16.06.2009 i forbindelse med FNHs utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, som Finanstilsynet fikk tilsendt kopi av 17.06.2009. Vi minner også om at Finanstilsynet i brev til FNH av 11.09.2006 skrev at Finanstilsynet ville komme tilbake til spørsmålet om nedsettelse av en slik arbeidsgruppe i begynnelsen av 2007. Til tross for at vi har tatt opp spørsmålet på flere møter med Finanstilsynet i etterkant av dette, har ingen arbeidsgruppe blitt nedsatt.

På møte med Finansdepartementet 21.05.2010 ble en mulig renteendring og en mulig arbeidsgruppe diskutert. FNO oppfattet departementet dit hen at en arbeidsgruppe burde avvente arbeidet i Banklovkommisjonen knyttet til nye produkter som følge av pensjonsreformen. Nye produkter og regler for disse vil kunne påvirke behovet for renteendringer i fremtiden, og dermed også behovet for en arbeidsgruppe.

FNO mener på bakgrunn av dette at mangelen på en slik arbeidsgruppe gjør det helt nødvendig at et forslag om mulig nedsettelse av grunnlagsrenten sendes på høring før et eventuelt vedtak.

Videre har FNOs styre bedt administrasjonen om å arbeide for å få på høring eventuelle forslag fra Finanstilsynet om endring av maksimal tillatt grunnlagsrente i livsforsikring.
Vi vil derfor be om en bekreftelse fra Finanstilsynet på at det ikke vedtas en rentenedsettelse før forslaget har vært på høring.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Arne Hyttnes
adm. direktør   
                                Sissel Rødevand 
                                direktør, avdelingsleder

 

 

 

 

 

 

Kopi: Finansdepartementet