Innregning av ny AFP-ordning i regnskapene for 2010

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innregning av ny AFP-ordning i regnskapene for 2010

Styret i Felleskontoret for LO/NHO-ordningene
Postboks 6662 St. Olavs plass
0129 OSLO

Att: Kristina Grimsrud

Dato: 23.06.2010
Vår ref.: 10-542 BKA/HH
 

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Stortingets vedtak den 19.02.10 om finansieringen av ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP). Selskapene i finansnæringen har tidligere vært tilknyttet den gamle AFP-ordningen.

I henhold til gjeldende regnskapsregler og uttalelser fra Norsk Regnskapsstiftelse innebar overgangen til den nye ordningen en avkortning og et oppgjør av den gamle ordningen, og innføring av en ny flerforetaks ytelsesbasert pensjonsordning. Den nye ordningen ble vurdert å være vesentlig forskjellig fra gammel ordning som derfor måtte avsluttes i selskapenes regnskaper når vedtaket om ny ordning ble tatt, det vil si i første kvartal 2010.

Oppgjøret av gammel AFP-ordning fikk vesentlige konsekvenser for mange selskapsregnskaper i første kvartal 2010, med betydelige inntektsføringer og reduserte AFP-forpliktelser. I utgangspunktet skulle også ny AFP-ordning vært regnskapsført i samme periode, da foretakene på tidspunktet for lovendringen har en ubetinget forpliktelse til å yte pensjon til medlemmene av den nye AFP-ordningen. Ved utgangen av mars forelå det ikke informasjon som muliggjorde en pålitelig måling av den nye ordningens forpliktelse, midler og kostnader. Selskapene har derfor ikke hatt muligheter til å regnskapsføre den nye AFP-forpliktelsen de har overfor sine ansatte. Det er svært uheldig at selskapenes resultater og balanser viser en vesentlig inntektsføring og redusert AFP-forpliktelse i et kvartal og en betydelig økning i kostnad og forpliktelse i et annet.

Det er derfor meget viktig at det innen 15.09.10 foreligger beregninger knyttet til midler, forpliktelse og kostnad for innregning av den nye AFP-ordningen i selskapenes regnskaper slik at årsregnskapene for 2010 kan gi et riktig bilde av selskapenes forpliktelser hensyntatt den nye AFP-ordningen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Stein Sjølie
seksjonsdirektør    

                                   Herborg Horvei
                                   fagsjef