Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i finansavtaleloven kapittel 3

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i finansavtaleloven kapittel 3

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO


Dato: 01.02.2010
Vår ref.: 09-419 BKA/TMo
Deres ref.:  200903351 EP HCH

 


Det vises til fremleggelsen av Prop. 65 L (2009-2010) i Statsråd 15. januar.

Det fremgår av forslaget til endringslov romertall VI pkt. 1 at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, og at Kongen i henhold til pkt. 3 kan gi nærmere overgangsregler.

Når det gjelder tidspunktet for ikrafttredelse, legger Justisdepartementet så vidt vi forstår opp til at dette skal skje raskt. Banknæringen ser behovet for ikrafttredelse som kan oppfylle fristen for gjennomføring av forbrukerkredittdirektivet i norsk rett. Samtidig mener vi at hensynene til nødvendige systemtekniske endringer og opplæring tilsier at loven ikke bør tre i kraft før 1. januar 2010. Subsidiært mener vi det bør legges til rette for en tilsvarende overgangsordning som den som ble etablert ved gjennomføringen av den privatrettslige delen av betalingstjenestedirektivet.

Vi vil med dette varsle at det for kredittgivere vil by på visse praktiske problemer å etablere tilstrekkelig gode systemer i tide til fullt ut å tilfredsstille de nye kravene som foreslås i finansavtaleloven kapittel 3 før sommeren. Det vises til FNH og Sparebankforeningens felles høringsuttalelse 27. august 2009 punkt 11, der det redegjøres nærmere for behovet for tid til nødvendige tilpasninger.

De nye bestemmelsene nødvendiggjør omfattende endringer i kundeavtalene, ikke bare tekstendringer (som kan gjøres raskt), men også endringer i utfyllingsfelt der data må hentes fra andre deler av avtalen. Det minnes om at bankene ikke lenger benytter ferdigtrykte blanketter som fylles ut med maskin av saksbehandleren. Alle kundeavtaler ligger i It-baserte saksbehandlersystemer som saksbehandleren fyller ut på en skjerm. Bankene er følgelig helt avhengig av at de eksterne datasentralene som bankene benytter, får endret systemene før lovendringen trer i kraft. Det er nødvendig med systemendringer som nødvendigvis vil ta noe tid å gjennomføre. Innføring av manuelle rutiner i en overgangsfase fremstår temmelig upraktisk. Nødvendig opplæring må til en viss grad nødvendigvis måtte vente til systemendringene er gjennomført. Vi kan ikke se hvordan internkontrollsystemene kan etableres på en tilfredsstillende måte før sommeren. En for rask ikrafttredelse vil kunne medføre en viss fare for vilkårligheter og feil i forhold til de enkelte kunder, dersom for å etablere tilstrekkelige internkontrollsystemer blir for knapp.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at finansnæringen har arbeidet aktivt med endringer etter at NOU 2009: 11 ble framlagt før sommeren i fjor, og at nye kredittavtaler med tilhørende standard skjema (Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF-opplysninger)) er under utarbeidelse og på det nærmeste ferdigstilte. Imidlertid kan de ikke sluttføres før Stortinget har vedtatt de foreslåtte lovendringer som for tiden er til behandling i Justiskomiteen. Så vidt vi forstår trer tilsvarende den svenske lovendringen først i kraft fra årsskiftet. Vi understreker videre at vi er avhengige av noe tid også fra forskriften foreligger og frem til endringene trer i kraft. Vi ber etter dette opplyst når forskriften vil bli fastsatt, og at departementet i dialog med næringen gir tilstrekkelig med tid til gjennomføring av de nødvendige systemendringer som følge av nye krav i lov og forskrift.

Med vennlig hilsen

for FNO                                   for Finansieringsselskapenes Forening

Jan Digranes                          Jan Fredrik Haraldsen
direktør                                  direktør
bank og kapitalmarkedsavdelingen