Forslag til endring i forskrift til forsikringsloven § 5-6

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring i forskrift til forsikringsloven § 5-6

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 14.07.2010
Vår ref.: 10-593 ET
Deres ref.:   09/5794 AG

Vi viser til mottatt kopi av brev av 02.07.2010 fra Finansdepartementet til Finanstilsynet vedrørende tilsynets forslag om endring i forskrift til forsikringsloven.

Forslaget innebærer å endre mulighetene for oppbygging av tilleggsavsetninger for kontrakter med lav eller ingen tilleggsavsetning. I brevet står det at Departementet har oversendt saken 09.04.2010 til Banklovkommisjonen ”som behandlet dette i forbindelse med utredningen om endring i de private tjenestepensjonsordningene som følge av ny folketrygd (NOU 2010:6), som nå er på høring”.

Som deltakere i Banklovkommisjonen kan FNO ikke se å ha mottatt et slikt brev. Vi oppfatter diskusjonene om tilleggsavsetninger som har vært tatt opp i NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen (I) slik at de kun har vært knyttet til tildeling av tilleggsavsetninger ved utstedelse av fripoliser, og ikke oppbygging av tilleggsavsetninger for kontrakter med lav eller ingen tilleggsavsetning. FNO har derfor heller ikke kommentert dette spørsmålet i forbindelse med den pågående høringen.

FNO vil påpeke at vi ikke oppfatter at forslaget fra Finanstilsynet har vært diskutert og behandlet i forbindelse med NOU 2010:6, og vi ber derfor om at forslaget må vurderes i forbindelse med neste fase (fase 2) av Banklovkommisjonens arbeid med å endre de private pensjonslovene.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder

Kopi: Finanstilsynet og Banklovkommisjonens sekretariat