FNO ber om skatteendring for verdipapirlån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FNO ber om skatteendring for verdipapirlån

FNO sendte 29.09.10 et brev til Finansdepartementet der det bes om endringer i skattereglene for verdipapirlån i skatteloven § 9-1. Ved lån av aksjer i norske selskaper og egenkapitalbevis i sparebanker gjelder et særlig vilkår om at lånet ikke må strekke seg over et årsskifte (”årsskifteregelen”). FNO har anmodet Finansdepartementet om å fremme et lovforslag om å fjerne årsskifteregelen for aksjer i norske selskaper og egenkapitalbevis i sparebanker gjennom å oppheve sktl. § 9-11 femte ledd.

Slik bestemmelsen står i dag medfører den en ubegrunnet forskjellsbehandling av norske og utenlandske egenkapitalinstrumenter. I tillegg ber FNO om at departementet avgir en tolkningsuttalelse for å klarlegge rekkevidden av unntaket for gevinstbeskatning i sktl. § 9-11, slik at det kan legges til grunn at dette ikke bare omfatter selve verdipapirlånet, men også overdragelse av eiendomsrett til finansiell sikkerhet når dette er regulert i den samme avtalen om verdipapirlån.

Brev sendt til Finansdepartementet

Notat 28.09.10 til Finansdepartementet - endring sktl § 9-11 mv.