Dødelighetsforutsetninger i kollektiv pensjonsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Dødelighetsforutsetninger i kollektiv pensjonsforsikring

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0187 OSLO

Dato: 12.10.2010

Att: Trond Brun-Guldbrandsen  
Vår ref.: LPA/SR-06-272
Deres ref.: 10/9619


Vi viser til brev fra Finanstilsynet av 28.09.2010 der tilsynet ber om foreløpige kommentarer knyttet til oppfølging av utvikling av dødeligheten blant kollektiv pensjonsforsikrede og hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å imøtekomme behovet for en samlet gjennomgang av risikoelementene i beregningsgrunnlaget K2005.

K2005 er et netto beregningsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring i Norge, som inneholder grunnlagselementer for alders-, ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Når det gjelder risikoelementene knyttet til etterlattepensjon, er disse vurdert i rapporten
Sivilstandsundersøkelse Kollektiv pensjonsforsikring 2000-2004, som ble oversendt Kredittilsynet 08.12.2009. Konklusjonen i rapporten er at det ikke er grunnlag for en revurdering av risikoelementene på det nåværende tidspunkt. Det vil etter hvert bli utarbeidet en ny rapport for årene 2005-2009, men det er ennå ikke klart når denne vil foreligge. Den vil bli oversendt Finanstilsynet så fort den er ferdigstilt.

Når det gjelder utvikling i dødelighet har FNO laget en rapport Dødelighet Kollektiv pensjonsforsikring 2000-2004 som ble oversendt Kredittilsynet 01.08.2008. Videre arbeider FNO nå med sluttføring av en tilsvarende rapport for årene 2005-2009. Denne vil bli oversendt Finanstilsynet så fort den er ferdigstilt.

Videre vil bransjen drøfte om det er behov for, og ønskelig, at FNO utarbeider en nytt anbefalt netto beregningsgrunnlag for dødelighet for kollektiv pensjonsforsikrede ut fra oppdatert informasjon. Vi vil komme tilbake til Finansdepartementet med informasjon når bransjen har tatt stilling til dette spørsmålet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Sissel Rødevand
direktør