Arbeidsavklaringspenger – forholdet til kollektive uførerenter og andre erstatningsutbetalinger som følge av uførhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidsavklaringspenger – forholdet til kollektive uførerenter og andre erstatningsutbetalinger som følge av uførhet

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Dato: 20.08.2010
Vår ref.: 10-265 BB/LPA
Deres ref.: 200901015-/EBB


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 09.03.2010 til Arbeids- og velferdsetaten om forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og uførepensjon etter foretakspensjonsloven. I brevet uttaler departementet

”Uførepensjon etter foretakspensjonslovens § 6-1 skal ikke anses som en ytelse fra arbeidsgiver som etter folketrygdloven § 11-19 skal føre til at arbeidsavklaringspengene redusertes krone for krone.”

Bakgrunnen for den gjengitte uttalelsen synes for FNO å være at departementet mener at folketrygdloven § 11-19 ikke hjemler fradrag i arbeidsavklaringspengene for uførepensjon fra en foretakspensjonsordning. Vi viser her til at den nevnte bestemmelsen bare åpner for reduksjon av arbeidsavklaringspengene for økonomiske ytelser (både pensjonsgivende og ikke-pensjonsgivende) som stønadsmottakeren får fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver i forbindelse med ”overgang til arbeidsavklaringspenger eller i forbindelse med oppsigelse, fratreden eller reduksjon av arbeidstid”. I dette synes det å ligge at fradrag bare er aktuelt for ytelser initiert fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver, noe som ikke er aktuelt i forbindelse med utbetalinger fra forsikringsordninger.


FNO ber departementet bekrefte at folketrygdloven § 11-19 heller ikke omfatter utbetalinger fra en kollektiv livrenteforsikring eller andre erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskap o.a. som følge av uførhet. Vi viser her til at verken lovens ordlyd eller forarbeidene etter vårt syn kan forstås slik at de nevnte ytelsene er omfattet av bestemmelsen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Biørn Bogstad
ass. fagdirektør


Kopi: Finansdepartementet, ref. 08/4666 GK