Aktuelle brev 2010

Gå til hovedinnhold

Aktuelle brev 2010

Definisjon av eier og eierinteresser i pensjonslovene

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 16.11.2010 Vår ref.: 10-879 Deres ref.: 07/5627 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ønsker at departementet sørger for å få en mer presis definisjon av begrepene ”eierinteresser” og ”innehaver” i henholdsvis lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon og lov om obligatorisk tjenestepensjon. Dette kan gjøres...

Praktisering av opptjening og medlemskap i tjenestepensjonsordninger etter lovforslaget i PROP. 6 L (2010-2011)

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.11.2010 Vår ref.: 10-411/LPA-SR Deres ref.:    Prop. 6 L (2010-2011) foreslår ordlyder i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon hvor forsikringsnæringen snarest ønsker å få bekreftet sine lovtolkninger og dermed planlagte praktisering av regelverket. Dette gjelder: - opptjening av pensjon ved fortsatt...

Dødelighetsforutsetninger i kollektiv pensjonsforsikring

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0187 OSLO Dato: 12.10.2010 Att: Trond Brun-Guldbrandsen   Vår ref.: LPA/SR-06-272 Deres ref.: 10/9619 Vi viser til brev fra Finanstilsynet av 28.09.2010 der tilsynet ber om foreløpige kommentarer knyttet til oppfølging av utvikling av dødeligheten blant kollektiv pensjonsforsikrede og hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å imøtekomm...

FNO ber om skatteendring for verdipapirlån

FNO sendte 29.09.10 et brev til Finansdepartementet der det bes om endringer i skattereglene for verdipapirlån i skatteloven § 9-1. Ved lån av aksjer i norske selskaper og egenkapitalbevis i sparebanker gjelder et særlig vilkår om at lånet ikke må strekke seg over et årsskifte (”årsskifteregelen”). FNO har anmodet Finansdepartementet om å fremme et lovforslag om å fjerne...

Tolkning av foretakspensjonsforskriften § 5-4 andre ledd

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.08.2010 Vår ref.: 10-546 BB/LPA Deres ref.: 10/2600 GK   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 18.06.2010 til Finanstilsynet. Som et vedlegg til departementets brev fulgte en kopi av departementets brev til en privatperson. Departementet foretar i brevet en tolking av...

Arbeidsavklaringspenger – forholdet til kollektive uførerenter og andre erstatningsutbetalinger som følge av uførhet

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 20.08.2010 Vår ref.: 10-265 BB/LPA Deres ref.: 200901015-/EBB Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 09.03.2010 til Arbeids- og velferdsetaten om forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og uførepensjon etter foretakspensjonsloven. I brevet uttaler departementet ”Uførepensjon etter...

Forslag til endring i forskrift til forsikringsloven § 5-6

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 14.07.2010 Vår ref.: 10-593 ET Deres ref.:   09/5794 AG Vi viser til mottatt kopi av brev av 02.07.2010 fra Finansdepartementet til Finanstilsynet vedrørende tilsynets forslag om endring i forskrift til forsikringsloven. Forslaget innebærer å endre mulighetene for oppbygging av tilleggsavsetninger for kontrakter med la...

Innregning av ny AFP-ordning i regnskapene for 2010

Styret i Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Postboks 6662 St. Olavs plass 0129 OSLO Att: Kristina Grimsrud Dato: 23.06.2010 Vår ref.: 10-542 BKA/HH     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Stortingets vedtak den 19.02.10 om finansieringen av ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP). Selskapene i finansnæringen har tidligere vært tilknyttet den gamle...

Høring om mulig endring av maksimal grunnlagsrente i livsforsikring

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0187 OSLO Dato: 03.06.2010 Vår ref.: 10-485 – LPA/MC Deres ref.:   FNO vil med denne henvendelse be om at Finanstilsynet ikke vedtar en endring av maksimal tillatt grunnlagsrente i livsforsikring fra 2011 uten at forslag om en slik endring har vært på høring. Vi viser til pressemelding fra Kredittilsynet 22.11.2005 der Kredittilsynet skre...

Effekt av utsatt stortingsbehandling av ny lov om offentlige tjenestepensjonsordninger

Stortinget v/Arbeids- og sosialkomiteen 0026 OSLO   Dato: 25.05.2010 Vår ref.: 09-8625 /LPA/ET Deres ref.:     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i...

Erfaringer fra finanskrisen – behov for tiltak

Finanskriseutvalget v/Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.03.2010 Vår ref.: 09-438/BKA/SSj Deres ref.: Jon Hippe  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele...

Forsikringsavtalelovens § 15-1, behov for lovendring

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 14.01.2010    Vår ref.: 10-20 Deres ref.:   Finansnæringens fellesorganisasjon viser til tidligere møte og samtaler om dette (med Aud Slettemoen), samt avtale om at vi skulle komme nærmere tilbake med en konkret skriftlig henvendelse. Vi vil først kort beskrive forholdet og behovet for endring og så komme med e...

Regelverket for sammenslåing i henhold til lov om individuell pensjonsordning

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0187 OSLO Dato: 05.03.2010 Vår ref.: 10-186 Deres ref.:     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 01.01.2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge. FNO viser til lov om...