Rådgivning til foretak om mulig omdanning og lukking av ytelsesordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rådgivning til foretak om mulig omdanning og lukking av ytelsesordninger

Norske forsikringsmegleres forening/
Forsikringsmeglerne
Postboks 1644 Vika
0119 Oslo
 

Dato: 12.03.2009
Vår ref.:2009/002032009/00227  – LPA/ET VO
Deres ref.:

 

Etter det vi kjenner til er det for tiden mange bedrifter/kunder som vurderer omdanning til innskuddsordninger, eventuelt også å lukke sine nåværende private ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. Vi vil derfor informere litt om hvilke prosesser som foregår når det gjelder reformert folketrygd og tjenestepensjoner, slik at dette kan danne et bakteppe for rådgivning på området.

Ny alderspensjon i folketrygden skal innføres fra 01.01.2011.

Myndighetene har uttalt at de tar sikte på å iverksette endringer i de private tjenestepensjonslovene fra 01.01.2011, dvs. samtidig med innføring av reformert folketrygd. Det vil imidlertid bli diskutert overgangsregler i det videre arbeidet.
 
Finansdepartementet har varslet at Banklovkommisjonen vil få i oppdrag å vurdere nødvendige, og mulige, endringer i de private tjenestepensjonslovene som følge av pensjonsreformen. Kommisjonen vil få dette oppdraget etter at det offentlige utvalget, ledet av Jon M. Hippe, som ser på brede pensjonsordninger er ferdige, og etter at arbeidet med ny samlelov for finansforetak er ferdigstilt. Kommisjonen vil dermed tidligst kunne påbegynne sitt arbeid i juni 2009.

Det er kjent at utvalget som ser på brede pensjonsordninger også vurderer å komme med forslag til nye produkter som ligger i grenseland mellom ytelses- og innskuddsordninger, og som kan være gode alternativer til disse ordningene.

Dagens regelverk for lukkede ordninger gir svært begrensede muligheter til å foreta endringer. Selv en endring i den lukkede ordningen for å implementere ny folketrygd kan være problematisk. Rådgivning angående lukking i en fase hvor det er uklart hvordan de lukkede ordningene kan tilpasses ny folketrygd, og eventuelt nye produkter, kan dermed være en utfordring. FNH har tatt opp problemene knyttet til lukkede ordninger og en rekke andre problemstillinger i brev til Finansdepartementet av 27.02.2009 (jf. vedlegg1).

Vi gjør også oppmerksom på at FNH har gitt innspill til, og har vært i dialog med, myndighetene om de pågående prosessene. Næringen har blant annet i brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 18.11.2008 påpekt at det er behov for en overgangsperiode på 3 år for å implementere endringene i de private tjenestepensjonslovene etter at endringene er vedtatt (jf. vedlegg 2). 

Vi ber om at dere videreformidler denne informasjonen til medlemmene av foreningen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings og pensjonsavdelingen

 

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder