Veiledning til hvitvaskingsregelverket

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veiledning til hvitvaskingsregelverket

Att.: Svein Hagen

 

Deres ref.:
Deres brev: FNH 2009/00413
Spbf 200000366
Vår ref.:Dato:26.06.2009

 

Det vises til Rundskriv 8/2009, som publisert på Kredittilsynets hjemmesider 23. juni 2009.

Vedlagt følger for ordens skyld et notat fra FNH og Sparebankforeningen med noen umiddelbare reaksjoner fra deler av finansnæringen, som i det alt vesentlige svarer til notatet som ble oversendt på e-post 17. juni.

Med vennlig hilsen

for FNH                    for Sparebankforeningen i Norge

 

Torjus Moe              Per Erik Stokstad
advokat         ass. direktør

 

Les også

Noen umiddelbare kommentarer fra finansnæringen til nytt hvitvaskingsrundskriv fra Kredittilsynet.doc