Utvidelser i rapporteringen av poster fordelt på løpetid i ORBOF f.o.m. 2. kvartal 2009

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utvidelser i rapporteringen av poster fordelt på løpetid i ORBOF f.o.m. 2. kvartal 2009

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn 
0611 Oslo  

Dato: 26.05.2009

Vår ref.:2009/00404 – FJA/HH

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Kredittilsynets brev av 29.04.09 til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper vedrørende utvidelser i rapporteringen av poster fordelt på løpetid i ORBOF fra og med 2. kvartal 2009.

Det redegjøres i nevnte brev for at Kredittilsynet følger likviditetsutviklingen i sine tilsynsenheter blant annet ved hjelp av likviditetsindikatorer basert på ORBOF-rapporteringen. For å bedre likviditetsindikatorene for enkeltbank og bankkonsern har Kredittilsynet innført flere nye poster i løpetidsrapporteringen (post 21) i rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner i ORBOF. Det er også innført en mer detaljert løpetidsfordeling av disse postene. Antall tidsintervaller er utvidet fra 6 til 9.

FNH har forståelse for at myndighetene under de rådende forhold i penge og kapitalmarkedene har økt behov for god rapportering av likviditetssituasjonen i finansinstitusjonene. Vi ser også at strukturendringene i finansmarkedet sammen med de statlige støtteordningene har bidratt til å øke dette behovet. Siden endringene i ORBOF-rapporteringen innebærer at det må foretas systemmessige omlegginger, finner vi imidlertid grunn til å be om at det gis en lengre implementeringsperiode. Vi viser til at flere foretak neppe vil kunne rapportere tall med god kvalitet allerede fra 2. kvartal.

FNH vil nevne spesielt at de to største medlemsbankene, DnB NOR og Nordea Bank Norge, har gitt uttrykk for at de vil måtte foreta omfattende og tidkrevende endringer i sine rapporteringssystemer for å kunne håndtere en slik utvidelse av rapporteringen av løpetid som Kredittilsynet har besluttet å gjennomføre. Dette beror trolig på en kombinasjon av disse bankenes størrelse og valg av systemløsninger.

Vi vil også peke på at i tillegg til å gjennomføre nødvendige systemmessige endringer bør datakvaliteten testes. Testing av datakvalitet bør skje i en faktisk rapporteringsperiode før rapporteringen trer i kraft, noe som ikke vil være mulig med den korte gjennomføringsfristen som det legges opp til. Dersom de to største bankene ikke vil være i stand til å gjennomføre rapporteringen innenfor den korte tidsfristen som er fastsatt, vil kvaliteten på den samlede rapporteringen til Kredittilsynet i de første kvartalene bli forringet på grunn av disse bankenes relative størrelse.

FNH vil på denne bakgrunn anmode om en implementeringsperiode på 6-9 måneder. Bankene mv. vil da få tilstrekkelig tid til å foreta de systemmessige endringer som er påkrevet for å kunne levere god kvalitet på ORBOF-rapporteringen.

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans- og juridisk avdeling

Stein Sjølie       Horberg Horvei
direktør            fagsjef