Tilpasninger av regelverket for private tjenestepensjonsordninger til ny folketrygd

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilpasninger av regelverket for private tjenestepensjonsordninger til ny folketrygd


Finansdepartementet
Postboks 8008 – Dep.
0030 OSLO 
  
Dato: 27.02.09 


Vår ref.: 2009/00201 – LPA/RMInnføring av ny folketrygd medfører at det må foretas tilpasninger i regelverket for tjenestepensjonsordninger. Det ble i Revidert nasjonalbudsjett 2007 lagt opp til at Banklovkommisjonen skal foreta tilpasninger i lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning når alle lovendringer i folketrygdloven er vedtatt og regelverket om særaldersgrenser mv. er på plass for offentlige tjenestepensjonslover, jf. punkt 3.9 Ny individuell pensjonsordning i St.meld. nr. 2 (2006-2007).


I Odelstingsproposisjon nr. 37 (2008-2009) Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden som ble lagt frem 13.02.2009, heter det i punkt 1.4.5 at:


”Finansdepartementet tar nå sikte på å be Banklovkommisjonen å utrede tilpasninger i de skattebegunstigede tjenestepensjonsordningene i privat sektor etter at denne proposisjonen er lagt fram. Arbeidet vil legges opp med sikte på at lovendringene, herunder nødvendige overgangsregler, kan settes i kraft 1. januar 2011, det vil si samtidig med at fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden iverksettes. ”


Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til vedlagte brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 18.11.2008, der det gjøres klart at næringen vil trenge 3 år etter at lovendringene er klare for å få implementert lovendringene i alle tjenestepensjonsordningene. Vi ber derfor om at Banklovkommisjonen får mandat for å sette i gang arbeidet nå, uten å vente på odelstingsproposisjonen om tilpasning av uføre i forhold til fleksibel pensjonsalder, og uten å vente på at lovforslagene i proposisjonene skal bli vedtatt i Stortinget eller gjennomgang av særaldersgrenser. Det må videre legges opp til en overgangsregel som sikrer at selv om lovendringene trer i kraft 2011, må det ikke være krav om at de må være implementert før 3 år senere.


FNH ønsker å påpeke enkelte områder og problemstillinger der næringen mener det er viktig at det foretas en vurdering i forhold til behov for tilpasning ved innføringen av ny folketrygd. Samtidig har FNH også forslag til mulige forbedringer i regelverket generelt som det bes om at Banklovkommisjonen ser på i forbindelse med sitt arbeid.


Vedlagt følger et notat med FNHs innspill til vurderinger som vi ber om at foretas i Banklovkommisjonen i forbindelse med gjennomgang av ovennevnte regelverk.


FNH ønsker samtidig å påpeke viktigheten av at næringen involveres i arbeidet med tilpasning av de private tjenestepensjonsordningene og lov om individuell pensjonsordning. Vi ber derfor om at arbeidet organiseres slik at næringen ved FNH er representert, gjerne ved at det nedsettes en Think tank i forbindelse med dette arbeidet. Vi mener videre at det vil være hensiktsmessig om også representanter fra Kredittilsynet kan delta i et slikt arbeid.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Arne Skauge
adm. dir.Kopi: Kredittilsynet


 


Vedlegg: Notat om forslag til innspill til mandat til Banklovkommisjonen (pdf)