Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv/overgangsregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv/overgangsregler

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611  OSLO 

Oslo, 09.01.2009
Deres ref: 08/14180
Vår ref:    FNH: 2007/00859 FJA/TMO
                Spbfor: 2000 00366 SLL/-

 

Vi viser til Kredittilsynets brev 09.12.2008, vedlagt Finansdepartementets brev 28.11.2008.

Bankenes behov for nødvendig tid til å tilpasse seg denne nye lovgivningen, ble tatt opp i Sparebankforeningens brev 01.07.2008 til Finansdepartementet med kopi til Kredittilsynet, og i FNH’s brev 02.07.2008 til Finansdepartementet og tilsynet. Kvintessensen er at bankene trenger minst seks måneder fra det er på det rene hva de nye reglene vil bli, til reglene kan etterleves i praksis.

Dette står fortsatt ved lag.

Situasjonen i dag er at Ot prp nr 3 (2008-2009) etter Stortingets foreløpige tidsplan skal behandles i Odelstinget 10.02.2009. Loven vil høyst sannsynlig være endelig vedtatt og sanksjonert i løpet av februar. Med hensyn til forskriften har departementet som kjent forelagt et utkast for berørte instanser og næringsorganisasjoner, ved brev 19.12.2008, med frist for kommentarer 12.01.2009. Etter det vi har fått opplyst har departementet som siktemål at forskriften skal vedtas umiddelbart etter at loven er vedtatt. Mange spørsmål vil fortsatt trenge en nærmere avklaring, ved et nytt hvitvaskingsrundskriv fra Kredittilsynet. Her er vi som kjent i god dialog, samtidig som vi har forståelse for at dette vil måtte ta noe tid for tilsynet.

Den nye hvitvaskingsloven og -forskriften vil på flere punkter bare være en videreføring av dagens regler. På disse punktene kan loven for så vidt tre i kraft raskt, og uten behov for særlige overgangsregler.

Der hvor det innføres nye regler, må bankene få den nødvendige tid til å tilpasse seg disse. Det gjelder spesielt reglene om risikoklassifisering av kunder, de nye og strengere reglene om forsterkede kontrolltiltak, om løpende oppfølgning mv.

Som kjent er bankenes rutiner for lengst blitt IT-baserte. Den største leverandøren av IT-tjenester til bankene, EDB Business Partner ASA, samler opp alle større endringer i to store releaser hvert år.  Grunnen er at systemene henger sammen, endringer ett sted vil påvirke andre systemer. Fristen for innmeldinger til vår-releasen 17. april 2009 utløp i desember.

Høst-releasen for kjernesystemene vil antagelig være medio oktober, med frist for innmelding medio juni. – Etter releasen av kjernesystemene vil det nokså umiddelbart komme releaser for front-systemene. Vi må derfor regne med at alle endringer med hensyn til ny hvitvaskings-lovgivning vil kunne være rullet ut i løpet av november 2009, for de banker som benytter EDB Business Partner ASA.

De bankene som benytter andre datasentraler, vil stå overfor tilsvarende problemer, uten at vi har innhentet spesifikke tidspunkter her.

I praksis innebærer dette at på de punktene der ny hvitvaskingslov og forskrift innebærer vesentlige nye krav, må det gis overgangsregler slik at bankene får frist til 01.01.2010 med å tilpasse seg de nye reglene.   

De samme hensyn gjør seg i hovedsak gjeldende for forsikringsselskaper, forvaltnings-selskaper for verdipapirfond, eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige. For så vidt gjelder skadeforsikringsselskaper som er unntatt fra krav om kundekontroll, oppstår det spørsmål om rekkevidden av lovens anvendelsesområde for en rekke av de nye forpliktelsene som fremgår av forslaget til ny lov. Behovet for overgangsordninger for skadeforsikrings-selskaper beror i noen grad på hvor raskt myndighetene avklarer rekkevidden av flere av bestemmelsene, særlig gjelder dette anvendelsesområdet for bestemmelsene som relaterer seg til kundekontrollen, slik som identitetskontroll, risikoklassifisering, listelesing og løpende oppfølging for skadeforsikringssektoren. Skadeforsikringssiden vil ha et særlig behov for utsatt ikrafttredelse i den utstrekning disse bestemmelsene er tenkt å få anvendelse også for skadeforsikringsselskapene. Det vises til de to foreningers felles brev om dette til Finans-departementet med kopi til Kredittilsynet datert 19. desember 2008 med vedlagte notat punkt 5 om rekkevidden av kadeforsikringsselskapenes unntak fra plikten til kundekontroll. I den grad intensjonen her er å pålegge skadeforsikringsselskapene nye plikter, noe vi ikke kan se er viet nærmere omtale i forarbeidene, vil det også her være behov for utsatt ikrafttredelse til 1. januar 2010. Det vises for ordens skyld til at det heller ikke er mulig å se hen til tilsvarende løsninger internasjonalt, ettersom skadeforsikring er unntatt fra hvitvaskingsdirektivets anvendelsesområde i sin helhet.   

 

Med vennlig hilsen

For SPAREBANKFORENINGEN                   For FINANSNÆRINGENS
I  NORGE                                                          HOVEDORGANISASJON

 

Sven L’Abée-Lund                                             Torjus Moe
ass. direktør                                                       advokat