Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Dato: 24.11.2009

Vår ref.: 09-8319
Deres ref.: 09/9711Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til brev av 06.11.09 der Kredittilsynet svarer på vår henvendelse av 09.09.09 om konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper.

Kredittilsynet uttaler i brevet at i påvente av Solvens II har Kredittilsynet gjennomgått rapporteringen for tverrsektorielle finansielle grupper og har kommet frem til følgende endringer:

  • Konsernselskap skal benytte det samme rapporteringsskjemaet som morselskapet. Hvis mor selskapet er underlagt kapitaldekningsforskriften og benytter rapport 700 skal konsernet også benytte rapport 700.
  • Holdingselskap rapporterer i henhold til forskriften selskapet er underlagt. Holdingselskap i finanskonsern (blandede konsern) er underlagt kapitalkravforskriften og skal benytte COREP (rapport 900/910), både på ikke-konsolidert og konsolidert basis. Holdingselskap i rene forsikringskonsern er underlagt kapitaldekningsforskriften, og skal derfor benytte rapport 700 på ikke-konsolidert og konsolidert basis. Kredittilsynet vil vise fleksibilitet overfor holdingselskap i forsikringsdominerte konsern ved å tillate selskap å benytte rapport 700 hvis det anses som formålstjenlig. Selskapene må søke Kredittilsynet om tillatelse til dette.

Disse endringene innebærer at det vil bli mulig å konsolidere inn tall fra institusjoner underlagt Basel II og COREP i rapport 700. Kredittilsynet vil oppdatere rapport 700 og den tilhørende veiledningen og tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet før 4. kvartal 2009.

FNH vil peke på at et selskap/konsern som er omfattet av kapitalkravforskriften i henhold til forskriften del IX er underlagt krav om offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3). Vi viser spesielt til § 45-6 angående offentliggjøring av kapitalkrav. Spesifikasjonen av kapitalkravet som skal offentliggjøres fremkommer av rapport 900/910, men finnes ikke i rapport 700. Det følger av dette at for at holdingselskap i tverrsektorielle finansielle grupper som er forsikringsdominerte skal ha nytte av å få tillatelse til å benytte rapport 700 på konsernnivå, må disse selskapene unntas fra rapportering av kapitalkrav på konsolidert nivå som er basert på spesifikasjoner i rapport 900/910. Endringen vil ikke innebære en forenkling dersom den medfører at det blir nødvendig å konsolidere både rapport 700 og rapport 900/910. FNH vil be Kredittilsynet om å foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet.

Videre vil vi også be om at det blir avklart om holdingselskapet kan benytte rapport 700 også på ikke-konsolidert nivå samt hva som menes med forsikringsdominerte konsern.

For å avhjelpe rapportørene å sammenstille rapport 700 og COREP (rapport 900/910), tar Kredittilsynet sikte på å lage en konverteringstabell. Det vil være til god hjelp for selskapene om Kredittilsynet utarbeider en slik konverteringstabell. Imidlertid vil det være en enda bedre løsning om det foretas en samordning av skjemaene i rapport 700 og rapport 900/910.

FNH vurderer det som positivt at postene om ”Annen kapital særskilt godkjent av Finansdepartementet” (post 32.05.55.12 i rapport 700) og ”Urealiserte kursendringer tilordnet selskapsporteføljen” (post 32.05.65.50 i rapport 700) vil bli innarbeidet i rapport 900/910.

Vi vurderer det også som positivt at det om noe tid vil bli lagt til rette for at institusjonene kan innføre interne løsninger for COREP-rapporteringen som er mer automatiserte.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
finans- og juridisk avdeling

Stein Sjølie      Herborg Horvei
direktør           fagsjef