Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO  

Dato: 09.09.2009
                                                  
Vår ref.: 09-8319 – FJA/HH

FNH ønsker å ta opp med Kredittilsynet noen problemstillinger knyttet til den konsoliderte kapitaldekningsrapporteringen for tverrsektorielle finansielle grupper.

Ulike rapporteringsskjemaer

Før innføringen av Basel II for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. var skjemaene som ble benyttet i kapitaldekningsrapporteringen for banker mv. (rapport 800) og forsikringsselskaper (rapport 700) like når det gjelder rapportering av ansvarlig kapital og risikovektet balanse. Det var dessuten identisk nummerering av postene i skjemaene. Som følge av implementeringen av ny kapitaldekningsrapportering basert på COREP for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. er skjemaene som disse foretakene skal anvende (rapport 910 (standardmetoden) og rapport 900 (IRB)) samt tilhørende veiledning endret, mens det ikke er gjort tilsvarende endringer i skjemaene for forsikringsselskaper i rapport 700.

I tverrsektorielle finansielle grupper skal minstekravet til kapitaldekning tilfredsstilles på konsolidert basis. Konsolidering skal skje i henhold til forskrift av 31.01.07 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. Dersom alle selskaper som skal konsolideres inn er underlagt standardmetode, og således rapport 910 (bank, finansieringsforetak, verdipapirforetak, mv.), eller rapport 700 (forsikring, mv.), skal rapport 910 også benyttes ved rapportering på konsolidert basis. I de tilfeller der morselskapet, eller ett eller flere datterselskaper rapporterer etter IRB-metode, skal rapport 900 benyttes for konsolidert oppgave.

Når et forsikringsselskap inngår i en tverrsektoriell finansiell gruppe skal følgelig ansvarlig kapital for forsikringsselskapet konsolideres inn i rapport 910 eller 900 hvor som nevnt nummereringen av postene i skjemaet for rapportering av ansvarlig kapital avviker fra nummereringen av postene i skjemaet for rapportering av ansvarlig kapital i rapport 700. Videre har skjemaet for rapportering av ansvarlig kapital i rapport 700 noen poster som ikke gjenfinnes i skjemaet for rapportering av ansvarlig kapital i rapport 910 og 900. Siden det skal foretas konsolidert kapitaldekningsrapportering vil det slik vi ser det være hensiktsmessig at postene i nevnte skjema i rapport 700 samordnes med postene i tilsvarende skjema i rapport 910 og 900 eller eventuelt at det utarbeides en konverteringstabell. FNH vil be Kredittilsynet om å foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet.

Vi vil nevne noen eksempler på uklarheter i rapporteringen. I post 32.05.55.12 i rapport 700 skal det rapporteres særskilte kapitalelementer som Finansdepartementet har godkjent som ansvarlig kapital i enkelttilfeller. Det fremgår ikke av rapport 910 eller 900 eller av den tilhørende veiledningen hvor denne posten skal tas inn i skjemaet for ansvarlig kapital i den konsoliderte rapporteringen.

Etter forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 7 (s) skal livsforsikringsselskaper og verdipapirforetak gjøre fradrag i kjernekapitalen for urealiserte kursendringer på finansielle instrumenter tilordnet selskapsporteføljen som er inkludert i kjernekapitalen, jf. post 32.05.65.50 i rapport 700. Det fremgår ikke av rapport 910 eller 900 eller av den tilhørende veiledningen hvor denne posten skal tas inn i skjemaet for ansvarlig kapital i den konsoliderte rapporteringen. Vi vil be om at det blir redegjort for om dette fradraget for livsforsikringsselskaper og verdipapirforetak skal medtas i den konsoliderte oppgaven, eller om det skal holdes utenfor i rapport 910 og 900 slik at det blir ensartet prinsipp for disse investeringene i den konsoliderte oppgaven.

Hvilket rapporteringsskjema skal benyttes

En forsikringsgruppe har som kjent kjøpt en eierandel på over 20 prosent i en tverrsektoriell finansiell gruppe, slik at det foreligger en konsolideringsplikt etter § 1 i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis. FNH vil peke på at det er et spørsmål om forsikringsgruppen ved dette kjøpet har blitt en tverrsektoriell finansiell gruppe og må benytte rapport 910 ved rapportering på konsolidert basis, eller om rapport 700 skal anvendes. Dersom rapport 700 skal benyttes, finner vi det uklart hvordan postene for den tverrsektorielle finansielle gruppen i rapport 910 som er basert på kapitalkravsforskriften og som også inkluderer operasjonell risiko skal konsolideres inn i rapport 700. FNH vil be om at Kredittilsynet avklarer nevnte problemstilling.

Ressurskrevende rapporteringsskjemaer

FNH vil også bemerke at flere medlemsbedrifter har gitt uttrykk for at skjemaene for rapportering av ansvarlig kapital i rapport 910 og 900 er ”tunge” å arbeide med og lite automatisert. Det er pekt på at det stadig kommer nye versjoner som må lastes ned og at dette medfører mye arbeid med formler og summeringer. Videre er det bemerket at det hadde vært en fordel om input i skjemaene hadde blitt lagt opp på en enklere måte. Mange tall må legges inn som input flere ganger og skjemaene mangler summeringer i flere kolonner som må legges inn av brukerne. Vi vil be om at Kredittilsynet også ser nærmere på denne problemstillingen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon  
Finans- og juridisk avdeling

Stein Sjølie    Herborg Horvei
direktør         fagsjef