Ikrafttredelsestidspunkt for ny hvitvaskingslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ikrafttredelsestidspunkt for ny hvitvaskingslov


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
 Dato: 06.03.2009


  
Vår ref.:  2008/00848 FJA/TMO; TM

Finansdepartementet har varslet at ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrifter skal settes i kraft allerede 15. april 2009, av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser. Sterke innvendinger mot dette både fra næringen og ansvarlige tilsynsmyndigheter er ikke hensyntatt.


Finansdepartementets eget tilsynsorgan, Kredittilsynet har ved brev av 20. januar argumentert for overgangsordninger som innebærer delvis utsatt ikrafttredelse. Dette er fulgt opp av Sparebankforeningen ved brev av 5. mars. Fra begge hold blir det uttrykt sterk bekymring over at regelverket skal iverksettes og håndheves før de faktiske forutsetninger for dette er på plass. Dette vil bety at de rapporteringspliktige og deres ansatte vil risikere sanksjoner og påtale fordi de ikke klarer å etterleve en risikobasert kundekontroll som systemene ennå ikke ligger til rette for.


FNH slutter seg til beskrivelsen av det faktiske behovet for overgangsordninger, særlig når det gjelder de nye kravene om gradert og intensivert kundekontroll med påfølgende plikt til å spore opp reelle rettighetshavere, politisk eksponert personer, samt plikten til å avvikle kundeforhold mv. På denne bakgrunn vil vi henstille til departementet på nytt om at man vurderer å utsette ikrafttredelse av de nye kravene, slik at de rapporteringspliktige får en reell mulighet til å tilpasse seg de omfattende endringene i regelverket.


Dersom departementet likevel velger å holde fast ved sin opprinnelige tidsplan, bør det i alle fall gis behørig til kjenne at håndheving og sanksjoner vil bli tilpasset de faktiske forholdene i en overgangsperiode. Det vises i den sammenheng til Finanskomiteens uttalelser i Innst. O. nr. 42 (2008–2009) kapittel 9.2 om behovet for tilbørlig hensyn til kompleksiteten i regelverket og de administrative byrdene som følger av dette.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon


Sverre Dyrhaug
direktør    

Gjenpart: Kredittilsynet