Flytting av individuelle pensjonsordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flytting av individuelle pensjonsordninger

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Dato: 04.11.2009

Vår ref.: 09-8536 - LPA/SR
Deres ref.:  

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til vårt brev av 10.09.2009 til Kredittilsynet vedrørende vurdering av avsetningsgrunnlaget for individuell forsikring.

Flere selskap har rapporter inn endrete avsetningsgrunnlag innenfor bransjen individuell pensjon. Samtidig har flere selskap bedt om en opptrappingsperiode på flere år i forhold til nye avsetningsgrunnlag. I lys av tidligere uttalelser fra Finansdepartementet ved flytting av kollektiv pensjonsforsikring i opptrappingsperioder, reiser det seg spørsmål knyttet til hvilke avsetninger som skal overføres ved flytting i en opptrappingsperiode for individuelle pensjonsforsikringer.

Individuelle pensjonsforsikringer etter skattereglene kan ikke gjenkjøpes, med ett unntak i overgangsreglene av 02.02.2007 knyttet til oppheving av skattereglene for individuell pensjonsavtale etter skatteloven. Individuelle livrenter kan imidlertid gjenkjøpes.

I overgangsreglene heter det i forskrift til skatteloven § 6-47-31, første ledd:

” … For en pensjonsforsikringsavtale er den samlede verdien av innestående midler samlet verdi/flytteverdi ved utgangen av året, ajourført på utbetalingstidspunktet, ….”

FNH mener at det ikke kan være noe tvil om at gjenkjøpsverdien i utgangspunktet må være det som til enhver tid er avsatt på den aktuelle forsikringsavtale, uavhengig av om det foreligger en opptrappingsplan til nye avsetninger eller ikke. Det er da viktig at det er samme verdi som kan gjenkjøpes og som kan flyttes.

Finansdepartementet har i brev av 21.12.2007 til flere livselskap om oppreservering i livsforsikring i forbindelse med overgang til ny tariff for kollektiv pensjonsforsikring, angitt følgende:

”Finansdepartementet finner videre grunn til å nevne at forsikringsloven § 11-7 tredje ledd må forstås slik at det er det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag som skal benyttes ved beregning av forsikringsteknisk kontaktverdi (flytteverdi) for en pensjonsordning som flyttes, uavhengig av om det selskapet det flyttes fra er inne i en opptrappingsplan i fht det nye beregningsgrunnlaget.”

Det er imidlertid en vesentlig forskjell fra kollektiv pensjonsforsikring at individuelle pensjonsforsikringer kan gjenkjøpes.

Dersom Finansdepartementets tolkning knyttet til flytting av kollektive pensjonsordninger blir gjort gjeldende også for individuelle pensjonsforsikringskontrakter, innebærer dette at forsikringskunder vil kunne flytte kontrakten til et annet selskap for deretter å gjenkjøpe sin kontrakt til en høyere verdi enn det som opprinnelig var avsatt.

FNH legger til grunn en regelverksforståelse som innebærer at en individuell pensjonsforsikring som flyttes, gjenkjøpes eller konverteres til investeringsvalg skal få med seg den premiereserven som til enhver tid er avsatt på kontrakten, og ikke hva som ville vært avsatt dersom full oppreservering var fullført.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder