Finanskonserns etterlevelse av hvitvaskingsloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanskonserns etterlevelse av hvitvaskingsloven


Finanskomiteen
Stortinget
0026 OSLODato: 21.01.2009
Vår ref.: 2009/00046 FJA/TMO; TM 
Vi viser til samtale mandag 19. januar med saksordfører for hvitvaskingsloven (Ot.prp.nr.3 (2008-2009), Gjermund Hagesæter, der vi drøftet konsekvensene av taushetspliktbestemmelsen i forslaget til ny hvitvaskingslov § 20 for finanskonsern.

FNH vil med dette gjøre Finanskomiteen oppmerksom på enkelte konsekvenser taushetspliktbestemmelsen får for finanskonserns muligheter til å etterleve kravet om risikoklassifisering av kundemassen. Det følger av forslaget til § 5 at rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den aktuelle risiko. Samtidig er taushetspliktbestemmelsen utformet slik at den er til hinder for uteksling av opplysninger om kontrollnivå mellom selskaper som inngår i samme konsern, noe som vil kunne lede til ulikt omfang på kontrolltiltakene fra selskap til selskap innen det samme konsernet.

Vi tillater oss med dette å be Finanskomiteen vurdere en mindre tilføyelse til taushetspliktbestemmelsen som åpner for en begrenset utvekslingsadgang av kontrollnivå mellom selskaper i samme konsern, og som etter vår vurdering ikke bidrar til ytterligere spredning av personinformasjon og således i tilstrekkelig grad ivaretar de personverninteresser som departementet drøfter i proposisjonen på side 14 til 17 og side 47 til 50. Vi benytter også anledningen til å minne om behovet for oppfølging av Banklovkommisjonens utredning av behandling av kundeopplysninger mer generelt, og behovet for en evaluering av regelverk og ressursbruk innen hvitvaskingsområde. Vi ettersender gjerne flere konkrete bidrag til tekst, dersom Finanskomiteen ber om det.

Det vises til vedlagte notat 20. januar til Finanskomiteen med konkret forslag til ny lovtekst og merknader, og til vedlagte bakgrunnsnotat 19. januar til saksordfører Gjermund Hagesæter.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens HovedorganisasjonArne Skauge
adm.dir.


To vedlegg

Notat til Stortingets finanskomite: Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) - Finanskonserns etterlevelse av krav om risikoklassifisering av kunder

Notat 19. januar fra FNH til saksordfører Gjermund Hagesæte