FNHs arbeid knyttet til endringer i regelverket for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FNHs arbeid knyttet til endringer i regelverket for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Finanskriseutvalget ved Jon Hippe Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 23.12.2009

  
Vår ref.: 09-8708 LPA/MC 
Deres ref.:  

 
I lys av arbeidet som gjøres i Finanskriseutvalget, ønsker Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) å gjøre oppmerksom på det pågående arbeidet i FNH knyttet til endringer i regelverket for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Nedenfor omtales enkelte sentrale forhold i denne prosessen.

Behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 

Vedlagt er et notat fra FNH om behov for langsiktige tiltak knyttet til regelverkene for norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, sendt Finansdepartementet 16.06.2009.

Formålet med notatet er å beskrive hvordan finanskrisen og dagens regelverk har påvirket institusjonenes kapitalforvaltning, samt hvorfor regelverket har tvunget selskapene til å agere negativt overfor sine langsiktige renteforpliktelser. Utover dette rettes søkelyset på hvilke mulige konsekvenser dagens regelverk vil kunne få i et fremtidig langvarig lavrentescenario.

Det foreslås videre enkelte regelverksendringer, særlig knyttet til livsforsikringsselskapers og pensjonskassers kapitalforvaltning og tilleggsavsetninger, herunder økt individualisering av tilleggsavsetningene med mer. I tillegg skisseres nye produktløsninger som vil kunne senke renterisikoen knyttet til fremtidige innbetalinger i livsforsikring.

Notatet omtaler også ytterligere rentenedsettelser på eksisterende tjenestepensjonsavtaler, og det påpekes at slik nedsettelse ikke bør foretas uten at en arbeidsgruppe først har utredet relevante forhold knyttet til slik nedsettelse.

FNH er i dialog med Finansdepartementet om enkelte av tiltakene som behandles i notatet, og har blant annet tatt opp om det ved utstedelse av fripoliser skal følge med en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger. Departementet har signalisert at det vil følge opp dette med forslag om en lovendring som klargjør at tilleggsavsetninger skal følge med ved utstedelse av fripoliser.

Videre har Kredittilsynet sendt brev til Finansdepartementet 02.12.2009, der det foreslås å øke den gjeldende grensen for individualisert oppbygging av tilleggsavsetninger på 2 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt, slik at grensen i stedet knyttes til nivået på kontraktens beregningsrente.

Når det gjelder behovet for å utvikle nye produkter på pensjonssiden som vil være en form for hybrid mellom dagens ytelsesbaserte ordninger og innskuddsordninger, vil dette bli vurdert i forbindelse med arbeidet med tilpasning av de private tjenestepensjonsordningene til de nye reglene om alderspensjon i folketrygden, som Banklovkommisjonen har fått i oppdrag å se på.

Spørsmålet om eventuell nedsettelse av grunnlagsrenten ble behandlet i Kredittilsynets høring 25.06.2009, og resulterte i at gjeldende maksimale beregningsrenter ble videreført.

Livsforsikringsselskaper og investeringer i infrastruktur
Vedlagt følger videre en utredning om livsforsikringsselskapers behov for investeringer i infrastruktur, utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen på oppdrag fra FNH. I utredningen gis eksempler på aktuelle infrastrukturinvesteringer, og det foretas en nærmere gjennomgang av regelverket for å identifisere eventuelle regulatoriske hindringer for slike investeringer. I tillegg foreslås enkelte endringer og presiseringer i forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonskassers kapitalforvaltning.

Utredningen er oversendt Finansdepartementet og Kredittilsynet i forbindelse med departementets forslag til endringer i forskriftene om forsikringsselskapers og pensjonskassers kapitalforvaltning, og departementet vurderer nå om, og i tilfelle på hvilken måte, det skal åpnes opp for at forsikringsselskaper skal kunne investere i infastrukturprosjekter.

Høring om endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring
Til orientering er også vedlagt FNHs høringsuttalelse av 13.11.2009 til Finansdepartementet om forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring, der det i tillegg til innføring av infrastrukturinvesteringer som aktivaklasse også foreslås andre endringer. I uttalelsen stiller FNH seg svært positivt til endringsforslagene, men mener det kunne vært foretatt en enda større oppmykning av reglene.

Ta gjerne kontakt for avklaring av eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Martin Carlén
seniorrådgiver

Vedlegg:
- Notat om behov for langsiktige tiltak innen livsforsikring
- Utredning om livsforsikringsselskapers infrastrukturinvesteringer
- FNHs høringsuttalelse til forslag om endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring