Endringer i foretakspensjonsloven og innføring av arbeidsavklaringspenger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i foretakspensjonsloven og innføring av arbeidsavklaringspenger

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 OSLO


 
Dato: 27.02.2009    
Vår ref.:2009/00203 LPA/ET/2009-00202VO


 


Den 19.12.2008 ble det vedtatt endringer i lov om foretakspensjon, slik at private tjenestepensjonsordninger gis adgang til å utbetale uførepensjon 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert. Dette er en endring som vil likestille utbetaling fra offentlige og private ordninger langt bedre enn i dag, og som vil forenkle saksbehandlingen i forsikringsselskapene. Endringen er imidlertid ikke trådt i kraft. Vi ber derfor om at endringen trer i kraft snarest.


Følgende endringer er vedtatt i lov om foretakspensjon:


§ 6-1 annet ledd skal lyde:
(2) Uførepensjonen begynner å løpe 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert.


§ 6-4 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Kongen kan gi forskrift om fradrag i uførepensjonen ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger og om beregning av slike fradrag.


Nye regler om arbeidsavklaringspenger og innføringen av ovennevnte endringer i lov om foretakspensjon, skulle etter det vi forstår trådt i kraft samtidig fra 01.10.2009. Etter at innføringen av arbeidsavklaringspenger nå er utsatt, kan § 6-4 annet ledd i lov om fortakspensjon om forskrift heller ikke tre i kraft ennå. FNH mener endringen i lov om foretakspensjon likevel bør tre i kraft snarest, og uavhengig av utsettelsen av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger.


For øvrig vises det til den brede behandlingen av saken i Stortinget, og den politiske enigheten om å gjennomføre denne lovendringen.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens HovedorganisasjonArne Skauge   
adm. dir.                       Espen Tørum
                                      fagsjefKopi sendt Finanskomiteen, Stortinget