2009

Gå til hovedinnhold

2009

FNHs arbeid knyttet til endringer i regelverket for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Finanskriseutvalget ved Jon Hippe Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.12.2009    Vår ref.: 09-8708 LPA/MC  Deres ref.:     I lys av arbeidet som gjøres i Finanskriseutvalget, ønsker Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) å gjøre oppmerksom på det pågående arbeidet i FNH knyttet til endringer i regelverket for livsforsikringsselskaper og pensjonskasse...

Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Dato: 24.11.2009 Vår ref.: 09-8319 Deres ref.: 09/9711 Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til brev av 06.11.09 der Kredittilsynet svarer på vår henvendelse av 09.09.09 om konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper. Kredittilsynet uttaler i brevet at i påvente av Solvens II har...

Flytting av individuelle pensjonsordninger

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Dato: 04.11.2009 Vår ref.: 09-8536 - LPA/SR Deres ref.:   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til vårt brev av 10.09.2009 til Kredittilsynet vedrørende vurdering av avsetningsgrunnlaget for individuell forsikring. Flere selskap har rapporter inn endrete avsetningsgrunnlag innenfor bransjen individuell pensjon. Samtidig har...

Konsolidert kapitaldekningsrapportering for tverrsektorielle finansielle grupper

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO   Dato: 09.09.2009                                                    Vår ref.: 09-8319 – FJA/HH FNH ønsker å ta opp med Kredittilsynet noen problemstillinger knyttet til den konsoliderte kapitaldekningsrapporteringen for tverrsektorielle finansielle grupper. Ulike rapporteringsskjemaer Før innføringen av Basel II for kredittinstitu...

Veiledning til hvitvaskingsregelverket

Att.: Svein Hagen   Deres ref.: Deres brev: FNH 2009/00413 Spbf 200000366 Vår ref.:Dato:26.06.2009   Det vises til Rundskriv 8/2009, som publisert på Kredittilsynets hjemmesider 23. juni 2009. Vedlagt følger for ordens skyld et notat fra FNH og Sparebankforeningen med noen umiddelbare reaksjoner fra deler av finansnæringen, som i det alt vesentlige svarer til notatet som ble...

Kostnader knyttet til uføre med innskuddsfritak

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO   Dato: 03.06.09  Vår ref.:   2008/00856 – LPA/RM   Vi viser til vårt brev til departementet av 10.12.2008, der vi angir at næringen vil komme med informasjon til departementet når næringen har foretatt nærmere analyser av om og hvordan kostnader knyttet til uføre med innskuddspensjon skal kunne dekkes av innskuddsfritaket slik...

Utvidelser i rapporteringen av poster fordelt på løpetid i ORBOF f.o.m. 2. kvartal 2009

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn  0611 Oslo   Dato: 26.05.2009 Vår ref.:2009/00404 – FJA/HH Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Kredittilsynets brev av 29.04.09 til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper vedrørende utvidelser i rapporteringen av poster fordelt på løpetid i ORBOF fra og med 2. kvartal 2009. Det redegjøres i nevnte brev for at...

Rådgivning til foretak om mulig omdanning og lukking av ytelsesordninger

Norske forsikringsmegleres forening/ Forsikringsmeglerne Postboks 1644 Vika 0119 Oslo   Dato: 12.03.2009 Vår ref.:2009/002032009/00227  – LPA/ET VO Deres ref.:   Etter det vi kjenner til er det for tiden mange bedrifter/kunder som vurderer omdanning til innskuddsordninger, eventuelt også å lukke sine nåværende private ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. Vi vil derfor...

Ikrafttredelsestidspunkt for ny hvitvaskingslov

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO  Dato: 06.03.2009    Vår ref.:  2008/00848 FJA/TMO; TM Finansdepartementet har varslet at ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrifter skal settes i kraft allerede 15. april 2009, av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser. Sterke innvendinger mot dette både fra næringen og ansvarlige tilsynsmyndigheter er ikke...

Endringer i foretakspensjonsloven og innføring av arbeidsavklaringspenger

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO   Dato: 27.02.2009     Vår ref.:2009/00203 LPA/ET/2009-00202VO   Den 19.12.2008 ble det vedtatt endringer i lov om foretakspensjon, slik at private tjenestepensjonsordninger gis adgang til å utbetale uførepensjon 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert. Dette er en endring som vil likestille utbetaling fra offentlige og...

Tilpasninger av regelverket for private tjenestepensjonsordninger til ny folketrygd

Finansdepartementet Postboks 8008 – Dep. 0030 OSLO     Dato: 27.02.09  Vår ref.: 2009/00201 – LPA/RM Innføring av ny folketrygd medfører at det må foretas tilpasninger i regelverket for tjenestepensjonsordninger. Det ble i Revidert nasjonalbudsjett 2007 lagt opp til at Banklovkommisjonen skal foreta tilpasninger i lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om...

Finanskonserns etterlevelse av hvitvaskingsloven

Finanskomiteen Stortinget 0026 OSLO Dato: 21.01.2009 Vår ref.: 2009/00046 FJA/TMO; TM   Vi viser til samtale mandag 19. januar med saksordfører for hvitvaskingsloven (Ot.prp.nr.3 (2008-2009), Gjermund Hagesæter, der vi drøftet konsekvensene av taushetspliktbestemmelsen i forslaget til ny hvitvaskingslov § 20 for finanskonsern. FNH vil med dette gjøre Finanskomiteen oppmerkso...

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv/overgangsregler

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611  OSLO  Oslo, 09.01.2009 Deres ref: 08/14180 Vår ref:    FNH: 2007/00859 FJA/TMO                 Spbfor: 2000 00366 SLL/-   Vi viser til Kredittilsynets brev 09.12.2008, vedlagt Finansdepartementets brev 28.11.2008. Bankenes behov for nødvendig tid til å tilpasse seg denne nye lovgivningen, ble tatt opp i Sparebankforeningens brev...