Pant i egen gjeld – forslag til endringer i panteloven kapittel 4

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pant i egen gjeld – forslag til endringer i panteloven kapittel 4


Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO


Att.: Tone Ofstad


Deres ref.: 200704346
Deres brev:
Vår ref.: 2007/00623
Dato: 01.10.2008       


 


Det vises til vårt brev 3. juli 2008, der vi skisserer noen utgangspunkter for en mulig klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for bankenes adgang til å etablere panterett i egne kunders innskuddskonti mv.


Næringens primære behov er å få etablert et hjemmelsgrunnlag for pant i egne kunders bankinnskudd som ikke kan trekkes i tvil av etterfølgende konkurrerende kreditorer. Ved utformingen av en slik bestemmelse har vi bl.a. sett hen til behovet for en rettsteknisk hensiktsmessig og praktikabel bestemmelse som sikrer videreføring av gjeldende praksis for forbrukere og næringsliv. Det er videre lagt vekt på at utformingen ikke støter an mot de hensyn som tilsier et preseptorisk motregningsforbud i forbrukerforhold. Vi er videre opptatt av at bestemmelsen ikke bør avskjære de muligheter for pant i egen gjeld som fremgår av annet regelverk.


Selv om vårt behov i det alt vesentlige vil være dekket med et hjemmelsgrunnlag som klargjør bankenes (panthaver) adgang til pant i egne kunders bankinnskudd (panteobjekt), er anvendelsesområdet formulert noe videre slik at begrepsbruken harmonerer med våre EØS rettslige forpliktelser som svarer til EU regelverket for kredittinstitusjoner. Det vises bl.a. til mulighetene for null vekting av engasjementer sikret med pant i egen gjeld som kapitalkravsregelverket åpner for innen EØS området.


I vedlagte notat angis noen eksempler på hvordan vi mener dette kan løses. I notatet er det også knyttet merknader til de enkelte justeringer i panteloven §§ 4-4 og 4-5, som vi med dette ber departementet vurdere. Endelig viderebringes enkelte synspunkter fra professor Thor Falkanger, som bl.a. har sett på forholdet til eksisterende engasjementer. Vi utdyper gjerne de enkelte alternativer overfor departementet ved behov, og ber om å bli holdt orientert om den videre utvikling i saken.


Det understrekes at næringens endelige vurdering vil komme til uttrykk i en eventuell senere høringsrunde.Med hilsen


Sparebankforeningen             Finansnæringens Hovedorganisasjon


 


Olav Breck                              Torjus Moe
avd. direktør                             advokat 
Les merHjemmelsgrunnlag, rettsvern og overgangsbestemmelser for bankers adgang til å etablere panterett i egne kunders innskuddskonti mv - notat av 30. september 2008