Overgangsregler for IPA

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overgangsregler for IPA


Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO
  
Dato: 03.03.2008 
Vår ref.:  2008/00166 – LPA/RM 
Deres ref.: 


 


Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) viser til Finansdepartementets brev til Storebrand av 14.02.08, der departementet svarer på brev fra Storebrand av 18.02.07. I brevet gir departementet sin forståelse av overgangsreglene for IPA.


Finansdepartementet ga i forskrift av 02.02.07 overgangsregler for individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) som følge av avviklingen av skattefavoriseringen av IPA. Forskriften åpner blant annet for at rettighetshaver etter en pensjonsforsikringsavtale rett til å inngå ny forsikringsavtale uten ny helsevurdering innen 31.12.10.


Overgangsreglene var ikke på høring, men FNH har i brev av 04.06.07 tatt opp at tidsfristen for rett til inngåelse av ny avtale uten ny helsevurdering i overgangsreglene er i strid med reglene i lov om forsikringsavtaler (FAL) om risikovurderingen av forsikringstakers helse knyttet til gjenopptak av en forsikring/ny forsikring. I Storebrands brev ble spørsmålet om retten til å inngå ny avtale uten nye helseopplysninger forutsetter løpende premieinnbetaling til IPA-avtalen tatt opp.


I NOU 2007:17 Individuell pensjonsordning (IPS) har Banklovkommisjonen vurdert forhold knyttet til tidsfristen og betaling av risikodekningene i § 6-47 (32) i forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven. I punkt 8.3 i NOU-en heter det blant annet at:”Banklovkommisjonen foreslår derfor at retten til å inngå ny avtale om fortsatt pensjonsinnbetaling uten ny helsevurdering gjøres betinget av at kunden gir pensjonsinstitusjonen melding om dette innen 31. desember 2008 og påtar seg å betale tilskudd for 2008.”Det kan se ut til at departementets svarbrev til Storebrand legger til grunn en annen forståelse av behandling av risiko enn NOU-en.


Høringen om NOU-en hadde høringsfrist 31.01.08, og er fremdeles under behandling i departementet. FNH forutsetter at Finansdepartementets brev til Storebrand ikke legger føringer for den videre behandling av nevnte høring.Med vennlig hilsen
Finansnæringens hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingenSissel Rødevand
direktør, avdelingsleder


                                      Randi Mørk 
                                      aktuar