Nytt hvitvaskingsrundskriv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt hvitvaskingsrundskriv

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Att: Svein Hagen

Vår ref.: 2008/00848 
Dato: 22.12.2008       

Det vises til Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) om tiltak mot hvitvasking mv. som ble fremmet i Statsråd 10. oktober 2008. Det vises også til brev fra Sparebankforeningen og FNH til Finansdepartementet 19. desember 2008 om behovet for avklaringer i ny hvitvaskingsforskrift.

Vi vil med dette få takke for anledningen til å komme med innspill til tema som kan egne seg for omtale i det neste hvitvaskingsrundskrivet. Næringen har siden høsten 2007 etablert kontaktforum for utveksling av erfaringer med tilpasninger til de nye kravene som følger av direktivet, lovutkastet og nå også av forslaget til lov. Vi setter pris på at Kredittilsynet deltok som observatør på ett av disse møtene nå i høst.

I denne omgang oversendes innspill fra Storebrand, DnBNOR, Sparebanken Rogaland og Sparebankforeningen. Som det fremgår av vedlagte notater er næringen særlig opptatt av loven og forskriftens anvendelse på skadeforsikringsselskaper og enkelte livprodukter, samt av muligheten for å videreføre gjeldende praksis for utkontraktering.

Videre fremgår det at det er et behov for avklaring av rekkevidden av flere av de nye kraven som nå kommer. Særlig ser det ut til å være behov for en omtale av de nye kravene om å vurdere kundeforholdets formål og tilsiktede art, kontroll av politisk eksponerte personer og reelle rettighetshavere, løpende oppfølging av kundeforhold og kontakten med tomme bankselskaper. Videre er det en del forhold mellom hvitvaskingsloven og personopplysningsloven som fremdeles ikke er avklart, herunder hvilke opplysninger som kan utveksles mellom konsernselskaper, til tross for at departementet i proposisjonen har foretatt en til dels grundig vurdering av forholdet mellom de to lovene.

Det vises for øvrig til vedlagte notater.

Vi tar gjerne et møte der vi kan gjennomgå de enkelte innspill mer i detalj.

Vi vil også ettersende flere innspill på nyåret.

Med vennlig hilsen
for Finansnæringens Hovedorganisasjon

 

Torjus Moe
advokat

Fire notater fra næringen med innspill til tema for nytt hvitvaskingsrundskriv

Innspill fra DnB NOR
Innspill fra Storebrand
Innspill fra Sparebankforeningen
Innspill to fra Sorebrand