Ny lov om individuell pensjonsordning – behov for avklaring av enkelte tjenestepensjonsordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny lov om individuell pensjonsordning – behov for avklaring av enkelte tjenestepensjonsordninger

Finansdepartementet
Postbok 8008 – Dep.
0030 OSLO
 
  
 Dato: 03.07.2008 

Vår ref.:  2008/00476 – LPA/RM  

I ny lov om individuell pensjonsordning åpnes det for at sparemidlene i visse tilfelle kan overføres til en fripolise. Finansnæringens Hovedorganisasjon vil imidlertid gjøre oppmerksom på at Kredittilsynet har angitt at det er mulig for enkelte foretakspensjonsordninger å ha en slags brutto-ordning for arbeidstakere som ble ansatt før lov om foretakspensjon trådte i kraft. Dette gjør at utbetaling av alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen avhenger av størrelsen på fripolisen ved pensjonsalder. Dersom en person har overført midler fra en individuell pensjonsspareordning til en fripolise vil dette medføre at arbeidsgiver skal betale mindre i tjenestepensjon enn ellers. Vi antar dette ikke er en tilsiktet effekt, og ber om at det blir ryddet opp i disse forholdene snarest.

Mer om bakgrunnen

I utgangspunktet har vi antatt at lov om foretakspensjon ikke åpner for brutto-ordninger, heller ikke når det gjelder innregning av fripoliser. I vedlagte brev fra Kredittilsynet til Telenor Pensjonskasse av 23.02.2004 sier Kredittilsynet at det kan foretas en tilpasning til faktisk utbetaling for medlemmer som ble opptatt i ordningen før 01.03.2003. Vi er kjent med at tilsvarende tilpasning er gitt for flere pensjonskasser, men vi har ingen oversikt over hvor mange eller hvilke.

Umulig rådgivning

Det er ikke mulig for forsikringsselskapene å ha en oversikt over hvilke personer som er omfattet av slike ”brutto-ordninger”, og det vil derfor heller ikke være mulig å fraråde disse personene å overføre sparemidlene til en fripolise.

Avklaring

Ut fra ovennevnte mener vi departementet bør foreta en avklaring av situasjonen. En mulig løsning kunne være at de tjenestepensjonsordningene som i dag er gitt adgang til å gjøre fratrekk for utbetaling av fripolisen for enkelte medlemmer, gis en (kort) frist for å endre avtalen for disse medlemmene slik at fripolisebeløpet på en gitt dato innregnes i beregningen av ytelse. Etter dette foretas det ikke flere tilpasninger.

Ny lov om individuell pensjonsordning er allerede trådt i kraft, også på dette punktet. Det haster derfor med en avklaring. En dato for opprydding i de aktuelle tjenestepensjonsordningene bør uansett ikke settes senere enn 01.01.2009.

Ta gjerne kontakt hvis det er behov for ytterligere opplysninger eller avklaringer.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder

Vedlegg: Brev fra Kredittilsynet til Telenor Pensjonskasse

Kopi Kredittilsynet