Fradrag ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fradrag ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet


Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO
 
  
Dato: 07.04.2008 
Vår ref.: 2008/00258 LPA/KF 
Deres ref.: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har gjennomgått betingelsene for forsikring av personer som har varig sykdom eller svakhet, og ser at fradragsrett ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet er en rettighet som er lite kjent blant forsikringstakere. Fradragsadgangen for denne kostnaden er ikke nevnt i Lignings-ABC 2007/08 under stikkord ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”, og FNH ber med dette Skattedirektoratet bekrefte i et brev til oss at det vil være slik fradragsrett for forsikringstaker som har varig sykdom eller svakhet. Vi ber videre om at fradragsadgangen for denne kostnaden omtales i Lignings-ABC.


Ved søknad om livsforsikring og enkelte andre forsikringer vil forsikringsselskapene foreta en risikovurdering av søkerens helsetilstand. Denne risikovurderingen benyttes ved fastsettelsen av premie og kan resultere i at det beregnes et premietillegg eller tas konkrete forbehold i forsikringsavtalen på grunn av den forsikredes helsetilstand. Risikovurderingen kan også resultere i avslag på forsikringssøknaden. Kronisk syke eller uføre vil kunne tegne forsikring, men personer med dårlig helse vil få et premietillegg ved tegning av forsikring.


Kronisk syke eller uføre vil kunne ha krav på et særfradrag for sykdom eller svakhet ved ligningen etter skatteloven § 6-83. Fradraget skal kompensere for skattytere som har usedvanlig store kostnader på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger. Fradraget er avgrenset mot kostnader som også andre skattytere pådrar seg, uten å ha tilsvarende sykdom eller svakhet. Forsikringer må anses å være en påregnelig utgift for en gjennomsnittlig norsk husholdning.  Slik FNH forstår skatteloven, vil tilleggspremie (forhøyet premie) som skyldes sykdommen eller svakheten kunne fradragsføres ved ligningen. Ved muntlig henvendelse til Skattedirektoratet har vi fått bekreftet at det vil være er fradragsrett for denne kostnaden ved ligningen etter bestemmelsen om særfradrag.


Spørsmålet er ikke omtalt i Lignings-ABC 2007/08 under stikkordet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet” under 7 Kostnadenes art. FNH ser at dette er en kostnad som et stort antall forsikrede har, og at fradragsretten ikke er allment kjent. Vi ber derfor Skattedirektoratet bekrefte i brev til FNH de nærmere betingelsene for en slik fradragsrett. Vi ber videre Skattedirektoratet vurdere om ikke fradragsretten for denne kostnaden burde omtales særskilt i Lignings-ABC for 2008/09 under punktet om særfradrag da dette berører et stort antall skattytere.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingenKristin Flagstad
seniorrådgiver